مسیر

تعریف جرائم سایبری (۱)

قانون مجازات اسلامی جرایم رایانه ای اینطور تعریف شده است : جرایم علیه محرمانگی داده ها ؛ هر کس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد. اولین کلمه مراد از محرمانگی چیست؟ دومین کلمه داده ها سومین کلمه سامانه های رایانه ای و مخابراتی. جرم زمانی جرم حساب می شود : اولا محرمانه باشد ؛ یعنی شما خواستید کسی وارد آن نشود و یک ابزار فنی در موبایل گذاشته باشی که اگر کسی بخواد وارد آن بشود باید آن را بشکند. اگر ابزاری قرار نداده باشید ؛ حتی اگر پول ما را از حساب خارج کرده باشد جرم نیست.

دانلود حجم
دریافت فایل ۱۳.۴۹ مگابایت