مسیر

سبک زندگی سلطه پذیری

- سلطه پذیری ویژگی انسانهایی است که این نوع سبک زندگی را در تعارض و اختلاف نظر داشتن با دیگران بکار می برند و همیشه در مقابل دیگری ، از اندیشه و نظر خود کوتاه می آیند و این سلطه مقابل را به جان می خرند.

دانلود حجم
دریافت فایل ۷.۲۹ مگابایت