مسیر

تحریف شناختی

- یکی از تحریف های شناختی ، "همه یا هیچ " است ؛ یعنی : بزرگ نمایی و غلو در مسائل پیرامون خودشان ؛ و اینکه در تحلیل افراد و اتفاقات ، از یک مسئله کوچک در ذهن و اندیشه خود ،نتیجه و ضابطه کلی ایجاد می کنند ؛ و به عبارتی در شناخت دچار تحریف و اشتباه می شوند.

دانلود حجم
دریافت فایل ۵.۸۴ مگابایت