جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ /۹ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

عدم قضاوت کردن در مشاوره دادن

دریافت ویدئو

- منظور از قضاوت کردن یعنی ارزش گذاری کردن ؛ وقتی زن و شوهری که با هم اختلاف دارند به مشاوره مراجعه می کنند ، اگر مشاوره همان ابتدای امر بعد از شنیدن مطالب طرفین ، شروع به قضاوت کند ، با قضاوتش مانع ارتباط با آن دو نمی شود ؛ در واقع کار مشاوره ، قضاوت نیست بلکه نوعی همدلی و همکاری برای رفع مشکل آن دو و وصل شدن آن ها می باشد ؛ نه اینکه با قضاوت بهواهد حق را به یکی بدهد و آن دو را از هم جدا کند.