يكشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ /۴ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

علت سختی مشاوره دادن

دریافت ویدئو

- مشاور ، بیشتر باید گوش دادن فعال داشته باشد و مطالب مراجعه کننده را با دقت شنیده و تجزیه و تحلیل کرده و بازخورد های به موقع و دقیق داشته باشند ؛ به همین دلیل کارشان سخت تر از این است که خود گوینده باشند.