يكشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ /۴ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

تغییر در راهنمایی در مشاوره با مقاومت مخاطب (۱)

دریافت ویدئو

- وقتی مخاطب در مطلبی از مشاور ، مقاومت می کند و آن را توجه نمی کند ، این خود ویامی برای لزوم تغییر راهبرد در گفتگو است که مشاور باید آن دستور عمل و نظریه را رها و گونه ای دیگر برای حل مشکلات مخاطب راهنمایی کند.