پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

- گاهی انسان در ارتباط با دیگران ، یک رابطه ی از بالا به پایین دارد و احساس می کند که همه باید از او پایین تر و همه باید خدمتگذار او باشند.

ارتباط در ایتا