پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

- تکنیک به سیم آخر زدن ، یعنی همان ابتدای درخواست طرف مقابل ، جواب آخر و نهایی داده شود.

ارتباط در ایتا