مسیر

از نقش "رهبرانقلاب" در ورود اینترنت به کشور در دهه هفتاد و توصیه‌ی ایشان به استفاده هر چه بهتر از فضای مجازی