جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ /۱۳ شوال ۱۴۴۱

مسیر

برگزاری دوره مهارت افزایی ویژه ناشنوایان توسط گروه تخصصی تبلیغی اسماع الاصم