پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ /۷ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

بنده بامعرفت خدا باشیم!

دریافت ویدئو

حجت السلام بوسلیکی.
مدیر گروه تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.