شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ /۷ شوال ۱۴۴۱

مسیر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، برندگان مسابقه کتابخوانی بر کرانه شرح ۴۰ حدیث حضرت امام (ره) به شرح ذیل اعلام می شود:

شماره همراه    نام شهر         جایزه        
۷۱۶۰***۰۹۱۳ اردبیل یکصدهزار تومان
۷۳۹۱***۰۹۱۳ اصفهان یکصد هزار تومان
۵۴۶۹***۰۹۰۵ اصفهان یکصد هزار تومان
۷۳۰۱***۰۹۱۳ اصفهان یکصد هزار تومان
۶۳۷۹***۰۹۱۳ اصفهان یکصد هزار تومان
۷۶۴۳***۰۹۱۳ اصفهان یکصد هزار تومان
۷۰۹۳***۰۹۱۳ اصفهان یکصد هزار تومان
۳۸۶۳***۰۹۱۹ اصفهان یکصد هزار تومان
۷۴۹۰***۰۹۱۳ اصفهان یکصد هزار تومان
۸۶۳۵***۰۹۰۱ اصفهان یکصد هزار تومان
۷۱۹۶***۰۹۱۳ اصفهان یکصد هزار تومان
۲۱۷۵***۰۹۱۳ اصفهان یکصد هزار تومان
۹۲۴۷***۰۹۱۶ اصفهان یکصد هزار تومان
۴۳۱۹***۰۹۹۱ اصفهان یکصد هزار تومان
۱۵۴۸***۰۹۳۶ اصفهان یکصد هزار تومان
۰۹۹۱***۰۹۱۳ اصفهان یکصد هزار تومان
۵۰۲۶***۰۹۱۳ اصفهان یکصد هزار تومان
۰۲۵۸***۰۹۳۹ البرز یکصد هزار تومان
۹۰۶۶***۰۹۳۰ البرز یکصد هزار تومان
۹۲۶۰***۰۹۰۱ البرز یکصد هزار تومان
۷۴۰۱***۰۹۰۱ البرز یکصد هزار تومان
۸۳۸۸***۰۹۳۳ ایلام یکصد هزار تومان
۵۰۱۷***۰۹۱۴ آذربايجان شرقی یکصد هزار تومان
۰۴۱۳***۰۹۱۴ آذربايجان شرقی یکصد هزار تومان
۲۸۵۸***۰۹۲۲ آذربايجان شرقی یکصد هزار تومان
۲۸۱۴***۰۹۳۰ آذربايجان شرقی یکصد هزار تومان
۵۸۷۸***۰۹۱۰ آذربايجان شرقی یکصد هزار تومان
۵۳۸۵***۰۹۳۸ آذربايجان شرقی یکصد هزار تومان
۵۸۶۱***۰۹۱۹ آذربايجان شرقی یکصد هزار تومان
۸۳۸۸***۰۹۳۹ آذربايجان شرقی یکصد هزار تومان
۵۶۲۹***۰۹۱۴ آذربايجان شرقی یکصد هزار تومان
۷۱۵۲***۰۹۳۶ آذربايجان شرقی یکصد هزار تومان
۵۷۴۸***۰۹۱۴ آذربايجان شرقی یکصد هزار تومان
۳۵۸۰***۰۹۳۶ آذربايجان شرقی یکصد هزار تومان
۳۴۰۸***۰۹۱۴ آذربايجان شرقی یکصد هزار تومان
۲۱۶۵***۰۹۱۴ آذربايجان شرقی یکصد هزار تومان
۴۶۹۵***۰۹۱۴ آذربايجان غربی یکصد هزار تومان
۵۶۴۶***۰۹۲۱ آذربايجان غربی یکصد هزار تومان
۵۸۴۲***۰۹۳۷ آذربايجان غربی یکصد هزار تومان
۶۶۵۱***۰۹۳۰ آذربايجان غربی یکصد هزار تومان
۱۵۴۳***۰۹۰۳ آذربايجان غربی یکصد هزار تومان
۱۴۱۳***۰۹۳۰ بوشهر یکصد هزار تومان
۷۹۹۵***۰۹۱۳ تهران یکصد هزار تومان
۱۷۸۲***۰۹۳۷ تهران یکصد هزار تومان
۵۰۹۱***۰۹۹۲ تهران یکصد هزار تومان
۴۲۶۹***۰۹۳۹ تهران یکصد هزار تومان
۴۸۱۱***۰۹۰۳ تهران یکصد هزار تومان
۱۶۵۳***۰۹۳۸ تهران یکصد هزار تومان
۵۳۰۴***۰۹۳۸ تهران یکصد هزار تومان
۴۱۳۴***۰۹۲۱ تهران یکصد هزار تومان
۶۶۴۰***۰۹۳۹ تهران یکصد هزار تومان
۷۴۷۷***۰۹۰۲ تهران یکصد هزار تومان
۵۳۶۴***۰۹۰۳ تهران یکصد هزار تومان
۹۲۶۷***۰۹۳۳ تهران یکصد هزار تومان
۶۰۹۱***۰۹۹۰ تهران یکصد هزار تومان
۴۸۰۰***۰۹۰۳ تهران یکصد هزار تومان
۱۱۵۷***۰۹۳۳ تهران یکصد هزار تومان
۲۷۳۶***۰۹۱۰ تهران یکصد هزار تومان
۰۵۷۸***۰۹۳۶ تهران یکصد هزار تومان
۸۷۴۴***۰۹۳۰ تهران یکصد هزار تومان
۴۵۴۶***۰۹۳۸ تهران یکصد هزار تومان
۹۳۱۶***۰۹۹۴ تهران یکصد هزار تومان
۱۷۸۰***۰۹۳۶ تهران یکصد هزار تومان
۲۱۳۹***۰۹۲۱ تهران یکصد هزار تومان
۱۹۶۶***۰۹۱۳ چهارمحال وبختياری یکصد هزار تومان
۷۱۸۱***۰۹۲۲ چهارمحال وبختياری یکصد هزار تومان
۸۱۵۱***۰۹۱۶ چهارمحال وبختياری یکصد هزار تومان
۸۷۵۴***۰۹۳۸ خراسان جنوبی یکصد هزار تومان
۳۴۴۲***۰۹۳۸ خراسان جنوبی یکصد هزار تومان
۹۹۲۵***۰۹۱۵ خراسان رضوی یکصد هزار تومان
۹۳۹۸***۰۹۱۵ خراسان رضوی یکصد هزار تومان
۲۶۶۹***۰۹۱۵ خراسان رضوی یکصد هزار تومان
۹۶۲۳***۰۹۱۵ خراسان رضوی یکصد هزار تومان
۰۸۲۶***۰۹۹۰ خراسان رضوی یکصد هزار تومان
۲۲۱۴***۰۹۳۹ خراسان رضوی یکصد هزار تومان
۷۱۹۶***۰۹۳۶ خراسان رضوی یکصد هزار تومان
۳۷۵۱***۰۹۳۹ خراسان رضوی یکصد هزار تومان
۳۱۵۲***۰۹۳۸ خراسان رضوی یکصد هزار تومان
۳۰۵۸***۰۹۱۵ خراسان رضوی یکصد هزار تومان
۴۴۱۲***۰۹۳۸ خراسان رضوی یکصد هزار تومان
۰۷۷۹***۰۹۳۳ خراسان رضوی یکصد هزار تومان
۷۸۱۹***۰۹۳۳ خراسان رضوی یکصد هزار تومان
۸۳۴۰***۰۹۳۰ خراسان شمالی یکصد هزار تومان
۷۳۴۸***۰۹۰۵ خوزستان یکصد هزار تومان
۴۰۸۹***۰۹۳۰ خوزستان یکصد هزار تومان
۰۷۶۳***۰۹۳۷ خوزستان یکصد هزار تومان
۹۲۷۸***۰۹۱۷ خوزستان یکصد هزار تومان
۲۳۶۵***۰۹۰۲ خوزستان یکصد هزار تومان
۱۵۱۲***۰۹۱۲ زنجان    یکصد هزار تومان
۴۶۶۲***۰۹۳۳ زنجان یکصد هزار تومان
۱۹۲۹***۰۹۰۲ زنجان یکصد هزار تومان
۳۹۱۲***۰۹۹۱ سمنان یکصد هزار تومان
۳۴۸۸***۰۹۰۲ سمنان یکصد هزار تومان
۴۳۳۸***۰۹۲۲ سيستان وبلوچستان یکصد هزار تومان
۱۲۷۶***۰۹۲۱ سيستان وبلوچستان یکصد هزار تومان
۶۲۸۸***۰۹۱۵ سيستان وبلوچستان یکصد هزار تومان
۲۱۷۶***۰۹۲۲ سيستان وبلوچستان یکصد هزار تومان
۴۷۸۸***۰۹۲۲ سيستان وبلوچستان یکصد هزار تومان
۳۵۰۷***۰۹۰۳ سيستان وبلوچستان یکصد هزار تومان
۲۱۹۴***۰۹۳۹ فارس یکصد هزار تومان
۷۰۵۲***۰۹۳۳ فارس یکصد هزار تومان
۳۹۶۱***۰۹۱۷ فارس یکصد هزار تومان
۶۴۵۰***۰۹۱۱ فارس یکصد هزار تومان
۷۱۹۴***۰۹۱۶ فارس یکصد هزار تومان
۲۷۴۳***۰۹۱۷ فارس یکصد هزار تومان
۰۴۴۸***۰۹۳۶ قزوین یکصد هزار تومان
۹۰۴۵***۰۹۲۲ قزوین یکصد هزار تومان
۵۸۱۶***۰۹۱۳ قم یکصد هزار تومان
۲۶۳۶***۰۹۳۶ قم یکصد هزار تومان
۸۷۹۴***۰۹۳۶ قم یکصد هزار تومان
۸۸۶۷***۰۹۱۳ قم یکصد هزار تومان
۹۲۷۴***۰۹۳۶ قم یکصد هزار تومان
۴۰۲۹***۰۹۱۴ قم یکصد هزار تومان
۴۷۰۷***۰۹۰۲ كردستان یکصد هزار تومان
۵۰۷۲***۰۹۱۳ كرمان یکصد هزار تومان
۱۵۷۲***۰۹۹۰ كرمان یکصد هزار تومان
۹۳۱۷***۰۹۱۳ كرمان یکصد هزار تومان
۸۹۰۳***۰۹۳۷ كرمان یکصد هزار تومان
۵۱۲۲***۰۹۱۳ كرمان یکصد هزار تومان
۶۰۴۸***۰۹۱۳ كرمان یکصد هزار تومان
۴۱۳۱***۰۹۰۲ كرمانشاه یکصد هزار تومان
۴۶۵۸***۰۹۳۰ كرمانشاه یکصد هزار تومان
۵۴۹۶***۰۹۱۸ كرمانشاه یکصد هزار تومان
۳۸۶۰***۰۹۰۲ كرمانشاه یکصد هزار تومان
۲۶۴۱***۰۹۱۷ كهگیلويه وبویراحمد یکصد هزار تومان
۵۶۰۲***۰۹۰۱ گلستان یکصد هزار تومان
۱۴۹۳***۰۹۰۵ گلستان یکصد هزار تومان
۶۷۳۳***۰۹۳۸ گلستان یکصد هزار تومان
۰۴۷۱***۰۹۳۶ گیلان یکصد هزار تومان
۶۰۸۲***۰۹۱۶ لرستان یکصد هزار تومان
۸۸۴۵***۰۹۰۳ مازندران یکصد هزار تومان
۴۴۹۵***۰۹۱۱ مازندران یکصد هزار تومان
۳۰۶۱***۰۹۰۱ مازندران یکصد هزار تومان
۱۳۳۵***۰۹۱۰ مازندران یکصد هزار تومان
۱۵۶۳***۰۹۱۱ مازندران یکصد هزار تومان
۰۰۶۸***۰۹۱۸ مركزی یکصد هزار تومان
۹۵۸۷***۰۹۳۶ مركزی یکصد هزار تومان
۳۵۱۲***۰۹۲۲ هرمزگان یکصد هزار تومان
۴۱۹۶***۰۹۹۰ همدان یکصد هزار تومان
۲۴۰۹***۰۹۳۶ همدان یکصد هزار تومان
۳۸۷۲***۰۹۱۸ همدان یکصد هزار تومان
۸۳۳۱***۰۹۳۷ یزد یکصد هزار تومان
۵۵۶۸***۰۹۱۳ یزد یکصد هزار تومان
۴۳۷۷***۰۹۳۳ یزد یکصد هزار تومان
۷۵۲۰***۰۹۱۰ یزد یکصد هزار تومان
۸۹۶۲***۰۹۹۰ یزد یکصد هزار تومان
۷۸۶۸***۰۹۱۳ یزد یکصد هزار تومان
۹۰۲۸***۰۹۹۰ یزد یکصد هزار تومان
۵۶۵۷***۰۹۱۵ یزد یکصد هزار تومان
۶۱۶۳***۰۹۳۶       یزد                                             یکصد هزار تومان