شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ /۲۵ ذو الحجة ۱۴۴۱

مسیر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، برندگان مسابقه کتابخوانی سبک زندگی خانواده از دیدگاه قرآن کریم (ویژه همسران مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی) به شرح ذیل اعلام می شود:

شماره همراه جایزه
۸۴۰۱***۰۹۱۸ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۷۶۶۲***۰۹۱۹ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۰۶۷۱***۰۹۱۰ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۳۷۷۲***۰۹۱۴ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۱۹۲۰***۰۹۱۴ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۰۱۳۸***۰۹۱۰ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۶۹۶۲***۰۹۱۳ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۵۳۷۸***۰۹۱۵ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۰۰۷۳***۰۹۱۸ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۸۱۷۴***۰۹۱۶ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۲۷۲۲***۰۹۳۷ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۹۶۷۴***۰۹۱۰ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۲۲۷۸***۰۹۱۹ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۰۵۱۴***۰۹۱۹ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۱۵۷۷***۰۹۱۹ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۳۲۴۶***۰۹۱۰ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۱۸۴۹***۰۹۱۰ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۹۵۷۲***۰۹۱۹ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۵۰۷۲***۰۹۱۳ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۵۴۸۶***۰۹۳۶ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۰۵۷۰***۰۹۱۹ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۲۳۳۳***۰۹۳۹ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۷۶۹۸***۰۹۱۷ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۱۶۸۳***۰۹۳۹ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۸۶۲۶***۰۹۱۸ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۵۸۱۶***۰۹۱۳ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۰۷۷۳***۰۹۳۵ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۹۶۸۴***۰۹۱۹ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۲۹۷۵***۰۹۱۰ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۵۹۲۵***۰۹۱۹ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۵۲۵۸***۰۹۳۵ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۹۶۵۳***۰۹۱۲ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۹۰***۰۹۱۹ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۹۲۶۱***۰۹۱۰ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۷۹۲۰***۰۹۱۰ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۴۸۵۸***۰۹۱۹ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۳۷۰۳***۰۹۱۲ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۹۷۰۰***۰۹۱۲ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۷۲۵۸***۰۹۱۹ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۵۵۴۲***۰۹۱۳ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۹۵۶۲***۰۹۱۹ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۱۱۰۲***۰۹۱۶ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۳۲۹۶***۰۹۱۰ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۹۸۲۳***۰۹۱۳ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۵۱۹۷***۰۹۱۹ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۵۲۶۹***۰۹۱۳ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۶۹۵۹***۰۹۱۹ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۲۸۴۶***۰۹۹۰ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۴۴۵۴***۰۹۱۹ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۸۷۲۲***۰۹۱۹ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۵۳۴۴***۰۹۱۴ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۶۲۲۷***۰۹۱۹ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۹۰۱۲***۰۹۱۹ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۷۵۴۲***۰۹۱۰ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۸۵۶۸***۰۹۱۳ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۱۹۲۹***۰۹۳۶ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۸۳۴۷***۰۹۱۳ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۲۳۶۰***۰۹۱۲ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۱۱۷۸***۰۹۱۹ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۰۲***۰۹۱۰ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۶۷۱۵***۰۹۳۶ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۸۸۶۷***۰۹۱۳ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۴۴۳۶***۰۹۱۹ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۶۳۱۵***۰۹۳۳ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۵۷۲۷***۰۹۳۳ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۸۷۷۶***۰۹۱۹ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۶۳۴۸***۰۹۱۴ ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۵۸۴۶***۰۹۱۳ ۵۰/۰۰۰ تومان
۶۵۷۵***۰۹۱۹ ۵۰/۰۰۰ تومان
۶۳۶۷***۰۹۱۲ ۵۰/۰۰۰ تومان
۸۸۴۰***۰۹۱۹ ۵۰/۰۰۰ تومان
۵۳۲۰***۰۹۱۹ ۵۰/۰۰۰ تومان
۳۳۰۸***۰۹۹۰ ۵۰/۰۰۰ تومان
۵۶۰۹***۰۹۹۰ ۵۰/۰۰۰ تومان
۴۸۸۵***۰۹۱۵ ۵۰/۰۰۰ تومان
۲۲۲۱***۰۹۳۵ ۵۰/۰۰۰ تومان
۵۴۳۳***۰۹۱۰ ۵۰/۰۰۰ تومان
۸۷۱۴***۰۹۳۶ ۵۰/۰۰۰ تومان
۴۹۴۲***۰۹۱۷ ۵۰/۰۰۰ تومان
۹۴۶۸***۰۹۱۲ ۵۰/۰۰۰ تومان
۳۲۵۷***۰۹۳۶ ۵۰/۰۰۰ تومان
۶۷۲۰***۰۹۰۳ ۵۰/۰۰۰ تومان
۴۶۹۳***۰۹۱۹ ۵۰/۰۰۰ تومان
۳۶۵۹***۰۹۱۹ ۵۰/۰۰۰ تومان
۳۵۶۲***۰۹۱۳ ۵۰/۰۰۰ تومان
۲۶۵۱***۰۹۱۹ ۵۰/۰۰۰ تومان
۵۱۰۳***۰۹۱۲ ۵۰/۰۰۰ تومان
۰۸۹۴***۰۹۱۹ ۵۰/۰۰۰ تومان
۶۲۶۸***۰۹۱۷ ۵۰/۰۰۰ تومان
۷۲۴۱***۰۹۱۹ ۵۰/۰۰۰ تومان
۰۴۳۸***۰۹۱۹ ۵۰/۰۰۰ تومان
۳۲۰۱***۰۹۱۳ ۵۰/۰۰۰ تومان
۹۵۲۶***۰۹۱۹ ۵۰/۰۰۰ تومان
۲۴۱۸***۰۹۱۶ ۵۰/۰۰۰ تومان
۲۵۲۹***۰۹۱۹ ۵۰/۰۰۰ تومان
۲۷۱۱***۰۹۱۳ ۵۰/۰۰۰ تومان
۶۹۴۲***۰۹۱۳ ۵۰/۰۰۰ تومان
۰۴۴۷***۰۹۱۲ ۵۰/۰۰۰ تومان
۸۶۲۶***۰۹۱۲ ۵۰/۰۰۰ تومان
۴۵۹۵***۰۹۱۹ ۵۰/۰۰۰ تومان