شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ /۱۵ رجب ۱۴۴۲

مسیر

کتاب "۱۰۰۱ فضیلت از امیرالمؤمنین علیه السلام در کتب اهل سنت"

عنوان کتاب: "۱۰۰۱ فضیلت از امیرالمؤمنین علیه السلام در کتب اهل سنت"

گرداوری: محمد رضا رمزی اوحدی

تعداد صفحات pdf برابر ۶۲۵ (یا ۶۳۲ صفحه روی کتاب اصلی)، فصل اول از صفحه ۴۴ pdf (از صفحه ۵۱ روی کتاب اصلی) آغاز می شود.

موضوع نرم افزار: