چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ /۱۹ رجب ۱۴۴۲

مسیر

جلسه هم اندیشی نخبگاه تبلیغی با موضوع رابطه فقه و اخلاق