پنجشنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ /۳ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

جلسه هماهنگی معاونت های فرهنگی و تبلیغی، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات و مدیریت حوزه های علمیه با موضوع هماهنگی گروه های تبلیغی