شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ /۱۵ رجب ۱۴۴۲

مسیر

فدک الزهرا

نرم افزار اندروید فدک الزهرا

محتوا

این نرم افزار، یک نرم افزار اندرویدی پیرامون خطبه فدکیه است. در این برنامه شما می توانید موارد زیر را مشاهده کنید:

* خطبه فدکیه

* شرح خطبه فدکیه

* تصاویر فاطمی

* نواهای فاطمی

و...

موضوع نرم افزار: 
پیوستاندازه
Binary Data نرم افزار فدک الزهرا, اندروید۲.۵۲ مگابایت