شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ /۵ رجب ۱۴۴۱

مسیر

شام غریبان

نوحه شام غریبان

یک ماه خون گرفته۷-غلامرضا سازگار

مــا شام غریبان داریم          مـا دیــده گــریان داریم
هم داغ حسین مظلوم       هم داغ شهیدان داریم

پرپر شد گـل های باغ امامت
یا زهرا یا زهرا سرت سلامت

ای شام غریبان امشب          کن گریه برای زینـب
زخم شهـدا را شستند       با اشک عزای زینب

پرپر شد گـل های باغ امامت
یا زهرا یا زهرا سرت سلامت

ای کرب و بلا کو عباس          ای کرب و بلا کو اکبر
گهـواره بـه غــارت رفته       جان داده علی اصغر

پرپر شد گـل های باغ امامت
یا زهرا یا زهرا سرت سلامت

ای خون خدا امشب کن          از مادر خود استقبال
گــاهی بـه تنــور خـولی       گاهی به کنار گودال

پرپر شد گـل های باغ امامت
یا زهرا یا زهرا سرت سلامت

این پیکر غرقه در خون          قـــرآن رســـول الله است
هـم میــوه قلـب زهرا       هم جان رسول الله است

پرپر شد گـل های باغ امامت
یا زهرا یا زهرا سرت سلامت

طفلی بـه کنار گودال          طفلی شده گم در صحرا
این زمزمه اش یازینب       ایـن نـــاله زنــد یـــا زهـرا

پرپر شد گـل های باغ امامت
یا زهرا یا زهرا سرت سلامت

رخسار محمد گشته          از خـون حسینش گلگـون
از حنـجـــــر ثـــــارالله       در کرب و بلا جوشد خون

پرپر شد گـل های باغ امامت
یا زهرا یا زهرا سرت سلامت

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

ماه زینب سلام الله علیها (نوحه اول)

فانوسهای اشک ۳ – سیدهاشم وفایی

مـه محفـل زینب، ببیـن مشکــل زینب
محیـط غـم و انـدوه، شـده منزل زینب
ز هجر تو به جز غم، نشد حاصل زینب
کنـــار بــدنت شـــد، زبــــــان دل زینب
حسین جان کفنت کو؟          لباس بدنت کو؟

به سوی تو دویدم، به مقتل چو رسیدم
ز بـالای بلنـدی چــه گـویم که چـه دیدم
خــودم نالــۀ زهــرا در آن لحظــه شنیدم
کـه مـی‌گفـت در آنجـــا: الا نخــل امیدم
حسین جان کفنت کو؟          لباس بدنت کو؟

سراپا همه دردم، نظـر کن رخ زردم
ز هجـر گــل رویـت قرین غم و دردم
میـان همـه گل‌ها به دنبال تو گردم
تنت را چو بدیدم، چنین زمزمه کردم
حسین جان کفنت کو؟          لباس بدنت کو؟

ز حالی که تو داری سرشکم شده جاری
ز جــا خیــز کـه گشته کنـون، گاهِ سواری
پــرستــوی مهـــاجـر چــرا بـــــال نــداری؟
نوشتـه بـه خـط خـون بـه گــل‌های بهاری
حسین جان کفنت کو؟          لباس بدنت کو؟

به هـرجـا کـه برفتم، سـراغ تو گرفتم
پس از داغ تو دیگر، من آسوده نخفتم
عجب نیست ز داغت گر از پای بیفتم
عدوی تو مرا زد در آن لحظه که گفتم:
حسین جان کفنت کو؟          لباس بدنت کو؟

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

خدانگهدار (نوحه دوم)

فانوسهای اشک ۳ – محمود شریفی

محمل مران ای ساربان یکدم در این بیابان
افتـاده جانـم غرق خـون در آفتاب سـوزان
گــودال قتلگـاه است           قَرآن مهر و ماه است
دست از سرم یک لحظه بردار

ای همسفر ای همسفر من می‌روم ز کویت
گـــاه وداع آخـــرین، بــوسـه زنــــم گلـــویـت
شد فصل بی‌قراری                ای لالـــۀ بهـــــاری
من می‌روم خدانگهدار

گیرد بهانه دختـرت پرسد ز تـو نشانه
دشمن تسلایش دهد با ضرب تازیانه
بر لب رسیده جانش           رفتـه ز کـف، تــوانش
باشد تو را مشتاق دیدار

گشتـه غـروب عمر تو بر من طلوع غم‌ها
من ماندم و یک کاروان با اینهمه ستم‌ها
بنگـر بـه آه سـردم                محمل‌نشینِ دردم
جام دل از خون گشته سرشار

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

شیدایی (نوحه سوم)

فانوسهای اشک ۳ – مصطفی نظری

ای غریبان! لاله‌های عشق را پیدا کنید
یــاری ایـن مـاندۀ غمـدیدۀ شیـدا کنـید
وای زینب حسین وای زینب
تنها امید برادر            داغ تو دیدم برادر            دیدی خمیدم برادر

یک طرف دود است و آتش وای زینب چون کند
بـهــر دیـــدارت شـنــا بــایـد مـیـان خـون کـنــد
وای زینب حسین وای زینب
از پا نشستم برادر     در هم شکستم برادر      از هم گسستم برادر

ای خدا آتش ز بیمارم پرستاری کند
غیـر آتش نیست ز بیمـارم یاری کند
وای زینب حسین وای زینب
با آه زهرا چه سازم؟  با خار صحرا چه سازم؟  با آتش و پا چه سازم؟

کودکانم گمشده، مادر مرا امداد کن
روز یــاری آمـده، از دختر خود یاد کن
وای زینب حسین وای زینب
مادر کجایی؟ غریبم     شد وقت یاری، غریبم     کن سوگواری، غریبم

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

غریبانۀ زینب سلام الله علیها (نوحه چهارم)

فانوسهای اشک ۳ – مصطفی نظری

بیا مادر، دشت کرب و بلا، شد ز جور خزان، لاله‌گون امشب
ببین مــادر زیـر بـار محـن، گشتـه همچـو کمـان، قامت زینب
اگر مادر خم شده کمـرم، خون شده جگـرم، می‌زنم بر سـر
از آن ترســم ساربــان بـرسد، از جفـا ببـرد دست و انگشـتر
فلک گشته،دیده گریانم        غریب شام غریبانم
مادر ای مادر، مادر ای مادر (۲)

گُلـت بــودم ای شفــای دلم، آسیاب فلک، چون گلابم کـرد
ببین مادر لخته لخته دلم، سوز داغ حسین، چون کبابم کرد
بـیـا مـــادر بــا شـکسته دلـی، همنــوایِ دلِ زارِ زینــب شـو
دو طفـل از مـا گـم شده، تو بیا، جستجو بنما، یار زینب شو
پرستار این یتیمانم                غریب شام غریبانم
مادر ای مادر، مادر ای مادر (۲)

بیــا لختــی ســـاربـان بشنـــو، از بــــرای خـــدا، آه زهـرا را
مکـش خنجـر، بهـر خاتـم او، تا به خون نکشی، ماه زهرا را
بـرو بیـرون سـاربـان بــه خــدا چـون به گوش دلم زمزمه آید
نمی‌‌بینـی ســـوی قتلگـــه‌اش بـــا دو دیــدۀ تـر، فاطمه آید
مزن آتش بر دل و جانم     غریب شام غریبانم
مادر ای مادر، مادر ای مادر (۲)

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

یَمِ خون (نوحه پنجم)

فانوسهای اشک ۳ – مصطفی نظری

دل زینـب کبـری، یــمِ خـون شـده یا رب
به اطفال جگرخون، تسلی دهد امشب
ز کف رفته توانش                      ببین قد کمانش (۲)

غریبان همه جمعند در این شام غریبان
چنـان گیسوی زینب، دل جملـه پریشان
همـه همـدم آهند                  که بی‌یار و پناهند (۲)

سر طفل یتیمی فتاده به روی خاک
پر از اشک غریبی شده دامن افلاک
چو نی گشته نواگر                      ز هجران برادر (۲)

دو دردانه ز زینب خدا گم شده امشب
نشانی ز که جویم که جان آمده بر لب
کجا؟ رو به که آرم؟                    دگر چاره ندارم (۲)

اگـــر کـــوه صبــورم دگــــر حـوصلـــه‌ام نیـست
کِشم هرچه ز یار است ز دشمن گله‌ام نیست
خدایـا بـه که گویم؟           که بشکسته سبویم؟ (۲)

چـرا زینـب دلخـون سـوی قتلگه آید؟
کند مویه چه دیده چرا نوحه سراید؟
که یا رب شده پرپر                    دوگل‌های برادر (۲)

چـــرا دسـت تــأسف زنـد بـر سـر زانـو؟
چه دیده که پریشان کند سنبل گیسو؟
دو خنجر به دو پهلو                 دو نیزه به دو بازو (۲)

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

خواهر حسین علیه السلام (نوحه ششم)

فانوسهای اشک ۳ – مصطفی نظری

می‌زنـد بـه ســر         خواهر حسین
گشتـه نوحــه‌گر         خواهر حسین

بـام دیـده‌اش پـر ستــاره شد
دشت سینه‌اش پاره پاره شد
لطمه زن بـه رخ، در نظاره شد
خم شدش کمر            خواهر حسین

غـرق بحر خون، شاه عاشقان
منـخسف شـو ای ماه آسمان
تــا کـه گـم شـود راه سـاربان
می‌کند نظـر                خواهر حسین

دشــت کربــلا بــاغ لاله شد
لاله‌گون عذار سه ساله شد
نـای سینـه‌اش پر ز نـاله شد
گشته خون جگر           خواهر حسین

هـدیـۀ خصمــان تـــازیـانه بود
جای نیزه بر کتف و شانه بود
بــر لـب فلـک، ایـن تـرانـه بود
شد شکسته پر           خواهر حسین

می‌زنـد بـه ســر         خواهر حسین
گشتـه نوحــه‌گر         خواهر حسین

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

شور زینبی (نوحه هفتم)

فانوسهای اشک ۳ – مصطفی نظری

شمسۀ سامان عشق، رشک شمس و کوکبم (۲)
زینت ذات علی، مالک عرش ربم (۲)
زینبم من زینبم (۳)

فُلـک غـم را از ازل، ناخـدایی کرده‌ام (۲)
یا ز شادی تا ابد، من جدایی کرده‌ام (۲)
صبــر را مـن مــادرم، بــر شکیبـــایی، اَبَـم (۲)
زینبم من زینبم (۳)

جسم یارم بر زمین بی‌کفن افتاده است (۲)
پـاره پـاره پیکـرش پیش من افتاده است (۲)
ســـاربان خنجــر بـه کف من به یارب یاربم (۲)
زینبم من زینبم (۳)

این نـوای نی بوَد یا فغان زینب است (۲)
شعله‌ور یا فاطمه آشیان زینب است (۲)
ایـن غـم روز مـن است وای بـر حـال شبم (۲)
زینبم من زینبم (۳)

در عـزای کشتگــان آسمان خون گریه کرد (۲)
بر عزیزان حسین دشت و هامون گریه کرد (۲)
بــوسۀ خــار اسـت و نـار من‌ که در تاب و تبم (۲)
زینبم من زینبم (۳)

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

مُشک خَتن (نوحه هشتم)

فانوسهای اشک ۳ – مرحوم اسدالله خاضع

ای زمیـن کــربلا دُر عــدن گـــم کـرده‌ام (۲)       یـک بدن گم کرده‌ام(۲)
من چراغ لاله در صحنِ چمن گم کرده‌ام (۲)     یـک بدن گم کرده‌ام(۲)
ای زمیـــن کــــربـلا در صحنـــۀ گـلـــزار دیــن     گو چه شد سالار دین؟
من به سیر گلشنت مشکِ ختن گم کرده‌ام     یـک بـدن گــم کـــرده‌ام
ای زمیــن کـربلا در وادیت غلطــان بـه خـاک     غـرق خون و چاک چاک
زیـر تیـغ و نیـزه جسمی بی‌کفن گم کرده‌ام     یـک بـدن گــم کـــرده‌ام
ای زمیـن کـــربـلا مـــن در لـــب آب فـــــرات     کشتــی بحـــر نـجـــات
تشنه لب، خونین جگر، آزرده تـن گم کرده‌ام     یـک بـدن گــم کـــرده‌ام
ای زمیـن کـربلا میــر و علمــدارم چـه شـد؟     یار و غمخوارم چه شد؟
سـرو قــدی همچـو شاخ نسترن گم کرده‌ام     یـک بـدن گــم کـــرده‌ام
ای زمیــن کــربـلا دستـــه گــــل نیلــوفـــری     شیــرخـــــواره اصغــری
یــا در اینجـا بلبـل شیرین سخن گم کـرده‌ام     یـک بـدن گــم کـــرده‌ام

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

گلهای خونین (نوحه نهم)

فانوسهای اشک ۳ – غلامرضا سازگار

عجب صحرای خاموشی،عجب شام غریبانی (۲)
عجـب گـل‌هـای خـونینی، عجـب بـاغ و گلستانی
فلـک سـر در گــریبان است
شب شام غریبان است(۲)

صــدای واحسینــایی، در این شام سیاه آید (۲)
گـمـــانــم حضــــرت زهـــــرا، کـنـــار قتلگـــاه آیـد
فلـک سـر در گــریبان است
شب شام غریبان است(۲)

رباب از گریه بی‌تاب است،کجایی ای علی اصغر (۲)
شـــب آزادی آب است، کــجـــــایی ای علــی اصغـر
فلـک سـر در گــریبان است
شب شام غریبان است(۲)

پیمبــر این دل شب رو، در آن گودال، خون کرده (۲)
ز خـــونِ یــــوسـفِ زهـــرا، محـاسن لاله‌گـون کــرده
فلـک سـر در گــریبان است
شب شام غریبان است(۲)

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

رگهای خونین (نوحه دهم)

فانوسهای اشک ۳ – غلامرضا سازگار

       به گودال خون آید این زمزمه (۲)
       حسین جان منم مادرت فاطمه
ضیـاء دو عینـم                  سرت کو حسینم
      غریبم حسین غریبم حسین (۲)

شب است و من و گودی قتلگاه (۲)
بــه رگ‌هـای خــونیـن نمــودم نگـــاه
رخ از خون بشویم                    گلـم را ببــویم
غریبم حسین غریبم حسین (۲)

در این نیمه شب می‌زند مادرت (۲)
بـه دریــای خــون بـوسه بـر حنجرت
بگو نـور دیـده                      که دستت بریده
غریبم حسین غریبم حسین (۲)

من امشب کنم ناله و زمزمه (۲)
گهــی قتلگــاه و گهــی علقمـه
گهی بـا ربابـم                    دو چشم پـر آبم 
غریبم حسین غریبم حسین (۲)  

گهـی در کنـار علی اکبـرم (۲)
گهــی پــــای گهـــوارۀ اصغـرم
گهی بهر زینب                     کنم ناله امشب
غریبم حسین غریبم حسین (۲)

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

شب یازدهم

یک ماه خون گرفته ۵ – غلامرضا سازگار

الا سفر به سوی کربلا کنید امشب     همــه زیــارت خـون خدا کنید امشب
اگــر به جــانب مقتـل عبـورتان افتاد     بــرای حضـرت زهرا دعا کنید امشب
بــرای آنکــه رود در کنـــار نعـش پدر     رقیــه را بــه بیــابان رها کنید امشب
نمـــاز وتـــر بـــه جـا آورید بنشسته     بـه دخت شیرخدا اقتدا کنید امشب
علــم بـه دست بگــــردید دور آل‌الله     گـــره ز کـــار علمــدار واکنید امشب
اگــر بـه مطبخ خــولی عبورتان افتاد     زیــارت ســـر از تـن جدا کنید امشب
ستمگـــران! به پیمبر قسم عزادارند     بـه آل فاطمه کمتر جفا کنید امشب
الا تمـــام مــلایــک! بـــه قتلگاه آیید     ز گریه شور قیامت به پا کنید امشب

به سوز سینۀ «میثم» چنان بریزید اشک
کــه حــق خـــون خدا را ادا کنید امشب

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

یا حسین علیه السلام

یک ماه خون گرفته ۴ - غلامرضا سازگار

ای پیکـر بـرهنۀ بی سـر، حسین من     آیـــا تـــویـی عــزیـز پیمبر، حسین من؟
پیـدا نمی‌کنـم بـه تنت جای بوسه‌ای     جـز جای تیر و نیزه و خنجر حسین من
بگـذار تـــا زنـــم به گلـــوی بـــریده‌ات     یـک بوسه بـا نیـابت مـــادر حسین من
ای بــر تنـت سلام، جـواب سـلام ده     از حنجـر بــریـده بـه خواهر حسین من
زخــم تنــت ز حــد تصَــوّر، بـــوَد فزون     زخــم دلــت هـــزار بــرابــر، حسین من
تــرسم کشند دختـــر مظلــومـۀ تو را     او را نگیـــر ایـن‌همـه در بـر حسین من
بـرخیـز و بـر مسافر شامت، اذان بگو     قرآن بخوان، در این دم آخر حسین من
مـن آن مسـافرم کـه ز خون گلوی تو     کـردم خضــاب، جـان برادر، حسین من
گر بی‌تو می‌روم سفر شام،غم مخور     همراه ماست شمرستمگر حسین من

میثـم ز سـوز سینـۀ مـا شعله می‌کشد
دستش بگیر در صف محشر حسین من

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

شام غریبان

یک ماه خون گرفته ۴ - غلامرضا سازگار

شـام عــاشوراست، یــا شــام غریبان حسین
عــالم هستــی شــده سـر در گریبان حسین
آفـــرینــش از صـــدای واحسینـــا پــــر شـــده
گــوئیا در قتلگــه، زهـــراست، مهمــان حسین
ماه! خاکسترنشین شـو، آسمان، با من بسوز
کــز تنـور آیــد بــه گــوشم صــوت قرآن حسین
شعلــه آتــــش بــــر آیــــــد از دل آب فـــــرات
خونْ جگر دریاست،بر لب‌های عطشان حسین
مهــر، از دریـــای خـون بگذشته و کـرده غروب
مــاه، تـــابد از فلــک بــر جسـم عریان حسین
نیــزه‌ها شمشیرها کردند جسمش چاک‌چاک
اسـب‌ها دیگر چـه می‌خواهند از جـان حسین
نیـست آثـــــــاری دگـــر از بـوســۀ خـــون خـدا
جـــای سیلی مانده بـر رخسار طفلان حسین
همسـر خـــولی نگـــه کــن بـر روی خــاک تنور
اشـک غـــربت می‌چکد از چشم‌گریان حسین
بــاغبان وحــی، کــــو؟ تــا بنگـرد یـک نیــمْ روز
گشتـه پـرپـر، ایـن‌همـه گل از گلستان حسین
آتـــــش از روز ولادت در درونــــــــش ریـــختـنـد
«میثـم» دلسـوختـه شـد مـرثیـه‌خـوان حسین

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

تنور خولی لعنت الله علیه

کربلا زمزمه سی - فرهاد فکری
اوغلوم گوز آچ درده دل طاهانی گتدون
خولـی ایوینـه عـاقبت زهرانی گتدون
ای نور عینیم بی کس حسینیم
****
آچ گـوزلرون بـومـادر نالانـی دیندیر
دشمـن ایوینـده خستۀ هجرانی دیندیر
پهلوسی ظلمیله سینان زهرانـی دیندیر
دشمن ایوینـه جمله‌ی حورانی گتدون
****
درد و بلا سالدی بیزی بنـده اوغولسوز
گل یوزه‌یوزه با هم‌قویاخ منده‌اوغولسوز
منده اوغولسوز آی بالا سنده اوغولسوز
درده بـو ماتمـده دل زهرانـی گتـدون
گلدیـم گلنده مقتـل خونبـاری گـوردوم
یولدا دوشوب قانه باتان قوللاری گوردوم
نهر اوسته قولسوز پیکر سرداری گوردوم
بـو غصـه‌دن فریـاده سـن دنیانی گتدون
****
بیر یاندا گوردوم عـونیله جعفر یاتوبـدی
قانلـی عبـاده خیمـه‌ده اکبـر یاتوبـدی
سینونده فکر ایتدیم علی اصغر یاتوبـدی
میدانـه الـده تشنـه لب قربانـی گتدون
****
زینب غمونده باشینه قاره سالوبدی
درد فراقـون چـاره‌سین الـدن آلوبـدی
مقتلده چوخ دشمن او زاره اَل چالوبدی
میدانـه چکـدون زینب گریانـی گتدون

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

تنور خولی لعنت الله علیه

کربلا زمزمه سی - جاهد
بو گیجه وار آیری بیر غوغا تنور خولیده
اوغلونـا ماتـم قوروب زهرا تنور خولیده
فاطمه قان آغلیور عرش سبحان آغلیور
****
اوخشیوب آغلور دیورای‌جان ویرن عطشان حسین
بـو لـب عطشانیـوه اولسون آنان قربان حسین
وی لب دریـاده عطشان ذبـح اولان قربان حسین
آچ گوزون گلدی آنان زهرا سنه مهمان حسین
****
تک نه زهرا باغریقان حوّا گلوبدور یاسیوه
دیـده گریـان مریم و سارا گلوبدور یاسیوه
فوج حورا دیلده واویلا گلوبـدور یاسیوه
شـور عـاشورا اولـوب احیـا تنور خولیده
نوح ایدور نوحه هراسان آغلیور دل آغلیور
گوزیاشین رخسـاره داود و سلیمان باغلیور
یـوسف زهـرا سنـه، یعقوبیلـر قان آغلیور
باشلیـور غـم نوحه‌سین زهرا تنور خولیده
****
ای قفادن ذبح اولان باش فاطمه مه پاره‌سی
ایلیـن اوغلـی ئولـن زهرانی ئوز آواره‌سی
آه و واویلا که الدن گیتدی زهـرا چاره‌سی
وای منه وای زینبه، آنیندا وار داش یاره‌سی
****
ای عزیز فاطمه کیـم سالدی بو حالـه سنی
تشنـه ئولدوردی سنی شاد ایلدی اهریمنی
چوللره سالدی غمونده زینب غمدیده سنی
گتـدی خولـی مطبخینـده یاسیوه آخر منی

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

نوحه شب یازدهم

دو دریا اشک ۲ - غلامرضا سازگار

دل شعلـه عـاشورا جـان تاب و تبی دارد
در کرب و بلا زینب امشب چه شبی دارد
امشب شب هجران است            یـا شـام غــــریبان است؟

عکس شهدا امشب در قرص مه افتاده
جســم پســر زهـــرا در قتلگـــه افتــاده
امشب شب هجران است            یـا شـام غــــریبان است؟

زهرا از جنان کرده در کوفه عبور امشب
یا عطر حسین آید از خاک و تنور امشب
امشب شب هجران است            یـا شـام غــــریبان است؟

پنهـان شده زیـر گل قرآن رباب امشب
خـون گـریه کند دریا از گریۀ آب امشب
امشب شب هجران است            یـا شـام غــــریبان است؟

گردیـده جـدا از هـم شمـع و گـل و پروانه
از گلبن وحی امشب گم گشته دو ریحانه
امشب شب هجران است            یـا شـام غــــریبان است؟

امشـب خبــر ای یــاران از فاطمـه می‌آیـد
گاهی به سوی گـودال، گه علقمه می‌آید
امشب شب هجران است            یـا شـام غــــریبان است؟

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

شبیه مادر

دو دریا اشک۲ - غلامرضا سازگار

بــرادر جـان سـرت کو آمدم دور سرت گردم
الهــی مـن فــدای زخـم‌های پیکــــرت گردم
تو ماندی من‌ز خون حنجرت گیسوکنم رنگین
بمان تا همسفر بـا خون پاک حنجــرت گردم
کنـــار قتلگـه بـا خـود دو دریـــا اشـک آوردم
مگـــو سقــــا نـــداری آمــــدم آب‌آورت گردم
تعهـد کــرده‌ام تـا جان به تن دارم برادر جان
به کعب نی سپر بر حفظ جان دخترت گردم
بـه مقتـل میهمـان پیکــر صــدپـاره‌ات گشتم
از اینجا می‌روم کوفه که مهمان سرت گردم
سپــر کـردم تـن و از تـازیانـه می‌کشم منت
به امیدی که سر تـا پـا شبیـه مـادرت گردم
طواف آوردم و دور تـو گشتم حال رخصت ده
کـه یـک بار دگــر دور تــو جــای اکبرت گردم
تـو از خـون علی‌اصغر رخ خود لاله‌گون کردی
من از خون تـو رنگین چون علیِّ‌‌اصغرت گردم
تمــام لشکـرت پیش خـدا رفتنـد، رخصت ده
که مـن خـود با تن تنهـا تمام لشکرت گردم
                             بخواه از من‌ به این سوزی‌که داری در جگر «میثم»
                             بــه نـــزد مــــادرم زهــــرا شفیـع محشـرت گـردم

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

دو دریا

دو دریا اشک۲ - غلامرضا سازگار

قــرآن ســوره سـوره زهــرا حسین من     اوراق پـــاره پاره بـه صحرا حسین من
این غـم مرا کشد که سرت را بریده‌اند     لب تشنه در میان دو دریا حسین من
مگــذار قـــاتلـت ببــــرد سـوی کـوفـه‌ام     زیراکه مانده جان من اینجاحسین من
مگــذار تـــا تــو باشی و مـا را کنــار تـو     نـامحرمـان کننـد تماشـا حسیـن مـن
قــرآن مـن چـرا اثــر سـم اسب‌هاست     بـــر روی آیه‌هـای تو پیدا حسین من؟
ما گریه می‌کنیم ولــی بیشتر به گوش     آیـــد صــدای گریــه زهــرا حسین من
عباس‌کوکه خولی‌و شمروسنان شدند     بـا کعبِ نیزه همسفـر ما، حسین من
ای کاش زودتر زتو من کشته می‌شدم     بعد از تو خاک بر سر دنیـا حسین من

باشـد تمـام هستـی «میثم» ولای تو
در پیشـگــاه فـاطمه فـردا حسین من

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

جواب برادر

دو دریا اشک

خواهـر داغدیده‌ام دست خـدا به همرهت
بــار بـلا کشیده‌ام دست خدا بـه همرهت
زخم زبان شنیده‌ام دست خدا به همرهت
سرو زغم خمیده‌ام دست خدا به همرهت
                             یگـــانـه دختـــر عـلـی‌ ‌حسین دیـگر علی
                             محمل تو در این سفر هماره سنگـر علی

تــو طــایران خستــه را ز آشیـانـه می‌بـری
هـــزار کـــوه ابتــلا بـه روی شانـه می‌بـری
دراین سفر زکعب نی به تن نشانه می‌بری
بـــار امــــانت مــــرا بــــه تــازیانــه می‌بـری
                             لحظه‌به‌لحظه خون به دل بهر اسارتت‌کنم
                             منتظـرم کــه بــاز هـم کـــوفه زیـارتت کنم

تو کوفه را مُسَخَّر از منطق جانفزا کنی
به ذوالفقار نطق خود مُعْجِز مرتضا کنی
تو بعد از این حسین را فاتح کـربلا کنی
تـو در نمــاز نـافلـه حسیـن را دعـا کنی
                             دمی که ظلمِ خصم را نطق تو بر ملا کند
                             ســر بــریده‌ام تــو را بــر سر نی دعا کند

من کنم افتخارها که چون تو هست خواهرم
تــو نیــز فخــر مـی‌کنی کـه مـن تـو را برادرم
اگـــر چـه مـی‌شـود تنـت کبــود مثـل مادرم
قســم بـه جان اکبرم قسم بـه خـون اصغرم
                              لشکر فاتح خدا بی تو شکست می‌خورد
                              قیـام سرخ کربلا بی‌تو شکست می‌خورد

تــو شام را بـه دیـدۀ یزیـد شـام می‌کنی
تو کار خصم را به یک خطبه تمام می‌کنی
تـو خـواب را بـه دیدۀ عـدو حـرام می‌کنی
تو از کنار طشت زر به من سلام می‌کنی
                                 منم که روز خصم را با تو سیاه می‌کنم
                                 به زیر چــوب خیـزران تو را نگاه می‌کنم

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

شام غریبان

دو دریا اشک۲ - غلامرضا سازگار

خورشیدپنهان شدبه قلب کوهساران     جسم شهیدان شدزانجم لاله باران
شد آسمان ازجامه ظلمت سیه‌پوش     شامی پدید آمد پر از فریاد خاموش
شـامی که از صبـح قیـامت تیره‌تر بود     هرسنگ را در سینه خوناب جگر بود
شام غم‌انگیزی که صحراگریه می‌کرد     بـر هـر شهیـدی چشـم زهرا گریه می‌کرد
شـامی کـه مـانند قلم تنهــا قلـم بود     از هم‌ جدا دست‌ و سر و مشک و علم بـود
شامی همه سـوز وهمه دردوهمه آه     تابیـده بـر جســم شهیدان پـرتو ماه
گـل‌ها لـب دریــای خـون پژمرده بودند     در دامـن صحـرا دو بلبـل مرده بودند
شامی که بر گل‌های عطشان مدینه     درخیمه سقایی کند چشـم سکینه
شامی که ازآن صبح محشرگشته احساس     زهراشده در علقمـه مهمـان عباس
شـامی کـه حتـی سنـگ هـم فـریاد می‌زد     آتـش بــه سـوز قلب زینب باد می‌زد
صحرای ســرخ خـــون شده دارالولایه     قــرآن لیــلا پـــای تـــا ســر آیـه آیـه
مه خفته در خون، قامت زینب هلالی     مادرزشیرش سینه پر،گهـواره خالی
هـر طـایری چـون جوجه گم کرده لانه     نــه بــال پـــروازش بــوَد نـه آشیـانه
چشـم سکینـه تـا سحـر در خیمه باز است     اومانده بیدار وعمو درخواب ناز است
زهـرا کنـد بـر گـــرد مقتــل سـوگواری     زینـب کنــد اطـراف خیمـه پـاسداری
خواندنماز قبله‌اش روی حسین است     دستش به پیش رو دعاگوی حسین است
بـا اشک چشم و نالـه دل کرده تکرار     «هـذا مقـام العـائذ بـک مـن النــار»
چشـم، آسمـان و رویِ نیلـی، ابرِ زین     الله اکبــر بــــاز هـــم از صبــــرِ زینب
جـز او کـه بـا یـک کربلا غــم می‌تواند     مثــل حسین خـود نماز شب بخواند

بالله، بـه خـون پاک ثارالله «میثم»
با صبر دخت مرتضی صبر آورد کم

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

آب دادن با دشنه

یک کربلا عطش

گرچه گشته پایان جنگ حق و باطل
چیـره گشتـه ظــالـم بــر امـام عادل
خـون شهیدان همه برفروزد
ریشه ظلم و ظالمان بسوزد
                                  حسین پیروز است (۲)

گـرچه نیـزه ها در سینـه ها نشسته
پشـت نیـزه ها را مشت ها شکسته
گر سر او بر سر نیزه جا کرد
آن سر ببریده به نی نوا کرد
                                  حسین پیروز است (۲)

دســت علـــی را گــــرگ هــــا دریـدنـد
هـم تنـش فکـندند هــم سـرش بـریدند
آن تشنـه را با دشنه آب دادند
هل من مُعینش را جواب دادند
                                  حسین پیروز است (۲)

مـردمی کـه عهـد رهبـــری شکـستند
اسـب هــای خـــود را نعل تازه بستند
تـا بـر تـن خــون خـدا بتازند
صحنه سوزنده تری بسازند
                                  حسین پیروز است (۲)

پیکـــر شهیــدان ســر جــدا فتــاده
نــــالـه اسیــــران در فضــــا فتـــاده
زینب کجــا و کـوفه و اسیری
ای آسمان ای کاش پانگیری
                                  حسین پیروز است (۲)

گـــر عـــدو مـی زنــد طبـــل پــایـان جنگ
پـس چــرا می زنند کــودکــان را به سنگ
دشمن که صدها دست و سرفکنده
بــه خیمــه هــا چـــرا شـــــرر فکنده
                                  حسین پیروز است (۲)

کـودکـانِ بـی کـسِ بچـه های زهــرا
ســـرنهــــاده از بیـم در میــان صحرا
هر کودکی دوان به هر کناری
دنبـال هـر طفلی روان سواری
                                  حسین پیروز است (۲)

آتـش گیـر و دار گـرچـه بنشستـه است
گــریه هــای ربــاب بیش تر گشته است
خون علی اصغر حصار دین است
فــریـاد مظلـومـی او چنین است:
                                  حسین پیروز است (۲)

هــــــر نگــــاه ربــــــاب دل شکستـه
همچـو تیـــری بـه قلـب مـن نشسته
با نگاهی که سوزد جگرش را
خواهد از من یگانه پسرش را
                                 حسین پیروز است (۲)

آب نـــــوشیــده و گــــریـد فـــزون تــر
گــــوشـه گیـــری کنـد بــه یـــاد اصغر
خونِ دل جای اشک غم ببارید
شیــر دارد ولـــی علـــی ندارد
                                 حسین پیروز است (۲)

جــــای هـــــر یتیـمـی در ایـــن میــانه
مــن بــه جــان مــی خــرم هــر تازیانه
این یتیمان که چنین بی کس و یارند
کس و کـاری به جز عمه ندارند
                                 حسین پیروز است (۲)

مـــن اسیـــرم کـــــه بـی اراده رفتـم
یـــک چمــن لالـــه را نهــــــاده رفتـم
موی من گشته سفید از غم اکبر
مـــانـده بــر سینـه مــن داغ برادر
                                 حسین پیروز است (۲)

ســــــر او بــــر ســــــر نیــــزه ببینید
پــــــای آوای قــــــــــرآنـش نشیـنـیـد
ســـر خـونین وی و محمـل زینب
چه شود گرنشود خون،دل زینب
                                حسین پیروز است (۲)

نــه عجـب گـــر بــــــــه دروازه کوفه
ریـــزم از خـــون سـر گــل و شکوفه
بنگرم چـون که سر رهبر خود را
بشکنم من ز محبت سر خود را
                                حسین پیروز است (۲)

خون سرخ حسین، سر به کیوان کشید
بــر حیـــات یــــزیـد، خــــط بطلان کشید
جسـم علی اکبر ورق ورق شد
تا این ورق روشن ز نور حق شد
                                حسین پیروز است (۲)

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

شب یازدهم

یک ماه خون گرفته۲

شب است و سکوت است و اشک است و آه
بیــــابـــــان سیــــه تـــــر ز شــــــام سیــــــاه
          مـــه افتـاده در دامــن علقمــه
          درخشیـــده خـورشید از قتلگاه
          ز هفتـــاد و دو اختـــر تــابنــاک
          به هر سو بودپیکری چاک چاک

مــــــه از آسمـــــان چشــم خــود دوختـــه
دل شــــب بــــــه یـــــک خیمـــــة سـوخته
      ز داغ و عطـش مــادری مثل شمع
      در اطــراف گهـــــــواره افــــروختــه
      نه در خیمه آب و نه در سینه شیر
      نگـــاه خیـــــالیش بــــر زخــــم تیـر

عطـــــــش مــــــانـده و اشـــک و آه و الــم
علمـــــــدار گـــــــردیـــــــده دستـــش قلـم
      خــدایا نـــدانـم بـــه صحــــرای خون
      کجا گم شده دست ومشک و علم
      شــود تشنگــــان را دل از غم کباب
       اگــر چشمشـان افتدامشب به آب

بـگــــــــرییـد ای داغـــــــــــداران همـــــــه
بـــــــه سقــــــــای بـــی آب در علقمـــــه
      دل بحــــر آتـــــش دل آب خــون
      فــرات است شــرمنده از فاطمه
      حسین و لب خشک وقلب کباب
      بــه خــون گلـــویش نـوشتند آب

ز شمشیــــــر بیــــــــداد خصــم جســور
دو قسمــت شــده ســـورۀ ســــرخ نــور
     بــه گــودال افتـاده یک نیمه اش
     دگــر نیمــــه اش در میـــان تنـور
     به هرآیه اش مانده زخمی عیان
     جـــدا کــــرده یـک آیه را ساربان

حسیــن است و جــد و اب و مـــــادرش
حســـن می زنــــد بـــوسه بــر حنجرش
     دریغـا کـه بــا هم سفر می کنند
     سـر و قـاتل و دختـر و خـواهرش
     کند سنـگ خون گریه بر حالشان
      گمــانم کــه زهـراست دنبالشان

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

شب یازدهم

یک ماه خون گرفته۲

امشب به زمین پیکر عریان حسین است     شام است ولی شام غریبان حسین است
بــا نـــالۀ ای وای حسیـن وای حسینــا     در کــرببلا فـــاطمه مهمــان حسین است
پــرپر شـــده از بـــاد خـــزان لالـــۀ لیـلا     این دسته گل سرخ گلستان حسین است
هـــر لالـــه خــورد آب ز خون جگر سنگ     هر نخل خمی سر به گریبان حسین است
تـــا روز قیـــامت جگــــر آب کبــاب است     پیــوسته به یاد لب عطشان حسین است
زخمـی کــه بــود بـــر گلـوی نازک اصغر     یــک آیــة نــاخـوانده ز قــرآن حسین است
ایـن ســاقی بی آب که جان داده لب آب     سقـــای جگــر تشنۀ طفلان حسین است
یـک خیمـۀ آتـــش زده یک جمع پریشان     این جمع همان جمع پریشان حسین است
دوزخ شـــود از یـک نگهش روضۀ رضوان     آن دیــده کـــه گریانَد و گریان حسین است
خــونی که ازآن نخل ولایت شده سرسبز     والله قســم خـــون جـــوانان حسین است

"میثـم" کــه بــود دامنش آلوده ز عصیان
در روز جـزا دست به دامان حسین است

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

شام غریبان

یک ماه خون گرفته۱-حاج مهدی خرازی

شام غریبان گل های باغ طاها است
گل های پرپر شده از گلزار زهراست

مانــده عریــان در بیابان      جسم شاه شهیدان (۲)

فریــاد وا محمــدا آیـد ز طفلان
زینب بود امشب پرستار یتیمان

مانــده عریــان در بیابان     جسم شاه شهیدان (۲)

یـا بن الحسن در کربــلا بنمــا نظاره
بین جسم هفتاد ودو تن شدپاره پاره

مانــده عریــان در بیابان      جسم شاه شهیدان (۲)   

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

شام غریبان

یک ماه خون گرفته۱-حاج مهدی خرازی

مــادر بیــا در کــربلا     پرپر شـده گلهای ما     آتش گرفته خیمه ها

مادر بیا، مادر بیا
جانم از سوز غم رسیده بر لب
برس ای مادرم به داد زینب (۲)
حسین جان، حسین جان، جانم حسین جان(۲)

خـونین بدنهـا را ببین     افتـاده بــر روی زمین     سرها شده ازتن جدا

مادر بیا، مادر بیا
جانم از سوز غم رسیده بر لب
برس ای مادرم به داد زینب (۲)
حسین جان، حسین جان، جانم حسین جان(۲)

مادر ببین گلهای من     افتاده بی غسل وکفن     در سـرزمین کـــربلا

مادر بیا، مادر بیا
جانم از سوز غم رسیده بر لب
برس ای مادرم به داد زینب (۲)
حسین جان، حسین جان، جانم حسین جان(۲)

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

سرخی شفق

یک ماه خون گرفته۱

جــانـم شـــرار آه و دلــم دشـت کربلاست     گـــوشم هـر آنچـه می شنود شور نینواست
ایمان نشان خنجر و شمشیر و تیر و سنگ     قــرآن بـه نیــزه، دین خدا زیر دست و پاست
چشم همه فرات و نفس هاست یا حسین     دل هــا ز مــوج خــون همـه گودال قتلگاست
فــــواره می زنـــد ز گلـوی حسیــن خـون     خــونی کــه خونبهـاش همان ذات کبریاست
نیـــزه بــه سینــه، تیـر به دل، داغ بر جگر     در حنجـرش شرار عطـش، بـر لبش دعاست
خــونی کــه ریخـت از گلوی تشنۀ حسین     خـــون خــــدای عـــزوجــل، خــون انبیاست
هفتــاد و دو ذبیـح کــه دیده بـه یک منــا؟     انــدام، قطعـه قطعـه و سرهایشان جداست
این دود خیمــه هـای حسین است برفلک     یـــا آسمـــان، سیـــه شده یا دودِ آه ماست
آتـش گــرفتــه دامـــن یـــک دختــر یتیــم     فـــریاد می زنـد کــه عموجان من کجاست؟
از تــــرس تــازیانــه و از بیـــم کعــب نــی     اشکش روان به دیده ولی،گریه بی صداست
بــر سینـه ای کـه نیـــزه فرو رفتــه بارهــا     بـــاللَّه قســـم فشــار سُم اسب، نارواست
خــورشید خــون گرفتــه ی صحــرای کربلا     گه روی دست شمر وگهی روی نیزه هاست
رگهــای پـاره پاره نشـان می دهد درست     رو بــوده روی خـــاک زمیـن، ذبـح از قفاست

«میثم!» قسم به اشک شفق،سرخی شفق
از خــــون ســــرخِ قــافلــه ســالارِ کربلاست

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

آیه های ریخته

یک ماه خون گرفته۱
ای کویرِ خشکِ از خون لاله گون
ای شب تاریک، ای صحرای خون
کوه ها و دره ها و سنگ ها
شاهد پیکار نام و ننگ ها
این گلان سرخِ پرپر کیستند؟
این بدن های مطهر کیستند؟
صحنه صحنه گل به صحرا ریخته
روی هر گل اشک زهرا ریخته
ناله ها چون آتش افروخته
خیمه ها چون سینه های سوخته
تشنگان را اشک ها آتش شده
آب ها در مشک ها آتش شده
سوخته در زخِم دل ها، تیرها
شرمگین از فاطمه، شمشیرها
ریخته باران اشکِ فاطمه
در مسیر قتلگاه و علقمه
بلبلان خوابیده زیر خارها
داده جان از ترس دشمن بارها
گوش ها چون قلب ثارالله چاک
اشک ها از چهره ها خون کرده پاک
عابدین در آتش تب سوخته
در کنارش جان زینب سوخته
خفته در خون، آفتاب علقمه
زائر او هم علی، هم فاطمه
پیکر بی دست سقا، چاک چاک
مشک و دست و پرچم، افتاده به خاک
قاتلان در خیمه آب آورده اند
شعله بر قلب رباب آورده اند
شیر در پستان مادر سوخته
آب بر لب های اصغر سوخته
تیرها از حنجرش خون خورده اند
مهد نازش را به غارت برده اند
دخترانِ داغدار فاطمه
داغ روی داغ برقلب همه
خوابگاه غنچه ی پرپر کجاست؟
پشت خیمه تربت اصغر کجاست؟
عقده را از قلب مادر واکنید
قبر اصغر را بر او پیدا کنید
دم به دم از صخره ها خیزد خروش
لحظه ای این خون نمی افتد به جوش
روز و شب جاری است از چشم همه
خون ثارالله و اشک فاطمه
مرغ شب! آرام، یک دم گوش شو
با نوای فاطمه خاموش شو
بشنو آن مظلومه گوید با حسین
واحسینا واحسینا واحسین
مصحفِ در خاک و خون آمیخته
سوره سوره آیه هایت ریخته
ای دلت لبریزِ داغ لاله ها
ای به قطره قَطره خونت، ناله ها
طایرِ در موج خون پرپر زده
زخم هایت خنده بر مادر زده
کی زده نیزه به قلبت از جفا؟
کی جدا کرده سرت را از قفا؟
ای چراغ مهر و مه در مشت تو
گو چه شد انگشتر و انگشت تو؟
شاخه ی یاست کجا افتاده است؟
دست عبّاست کجا افتاده است؟
غم مخور صاحبﹾ لوای تو منم
پاسدار خیمه های تو منم
یوسف از چنگ گرگان، چنگ چنگ
لاله باران گشته از شمشیر و سنگ
آفتابی که دو جا بخشیده نور
هم به مقتل، هم به دامانِ تنور
سوز تو در بیت بیتِ میثم است
عالم ار سوزد به پای آن کم است

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

منت تازیانه

یک ماه خون گرفته۱

مــی روم و نمـی رود از سـر مـن هوای تو     جان شده شمع قتلگه،دل شده کربلای تو
طایــر ســرخ نینـوا! تــا تــو فتـــادی از نـوا     گشته هراستخوان من،یک نیِ نی نوای تو
نیست اگربه تن سرت،چه میشود که خواهرت     بشنـود از رگ گلــو، ذکــر خــدا خـــدای تو
نــافله ی دل شبـم، زمــزمه هــای یا ربم     گشت تمام و طی نشد در دو لبم دعای تو
من کـه ز پای تا سرم بوسه گرفته فاطمه     منّـت تـــازیـانه را مـی کشـم از بــرای تــو
نــالۀ یـا حسینِ من گشته شهادتین من     کاش که قسمتم شودسرشکنم به پای تو
نیـت حـج بـه قتلگه، تلبیه ذکـر یا حسین     کعبــه ی من به نوک نی، صورت دلربای تو
کاش شدی جدا زتن،بالب تشنه راس من     کاش که بود بر زمین، پیکر من به جــای تو
خنــدۀ زخـم تو شده بـاعث گریه های من     گــریۀ چشـم من شده مرهم زخم های تو
جان رسولی ونبی گفته من از تو، تو ز من     خـــون خـــدایی و خـــدا آمده خونبهـای تو

کاش که اشک میثمت یکسره سیل خون شود
هــر نفسش شود به دل گریه ی بی صدای تو

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

شب یازدهم

یک ماه خون گرفته۱

کی دیــده در یــم خــون، آیـات بی شماره؟     قــرآنِ ســـوره ســوره، اوراقِ پـــاره پــــاره؟
افتــاده بــر روی خـاک یـک مـاه خـون گرفته     خوابیــده در کنــارش هفتـــاد و دو ستـــاره 
پاشیــده اشــک زهـــرا بــــر حنجــر بریــده     گـه می کنـد زیـارت، گــه می کنــد نظـــاره
ســر آفتـاب مطبـخ، تـن لالــه زاری از خــون     کـز زخـم سینـه دارد گل هــای بـی شماره 
از گــوشِ گوشــواری دو  گوشـــواره بـردنـــد     دارد بــه گـوش خونیـن خـون جـای گوشواره
یک کــودک ســه سالــه خفتــه کنـار گودال     ترســم کــه شمـــر آیــد، در قتلگــه دوبـاره
در خیمــه آب بردنــــد، بهــــر ربــاب بردنـــد     سینه شده پـر از شیـر، کو طفل شیر خـواره
مادرعجب دلی داشت،ذکرعلی علی داشت     آب فــرات مــی زد بـــر حنجـــرش شـــــراره
چون سینه ها نسوزند؟!چون اشکها نریزند؟!      جایــی کــه نالــه خیــزد از قلبِ سنگ خاره

یاس سفیــد و نیلــی، طفـل یتیـم و سیلی
«میثم» در این مصیبت،خون گریه کن هماره

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

شب یازدهم محرم(نوحه)

یک ماه خون گرفته۱

فلک سر در گریبان حسین است     شب شـام غریبـان حسین است

حسین جانم حسین جانم حسین جان 

زمیـن و آسمــان را غــم گرفتــه      بــه مقتـل فاطمــه ماتـم گرفتـه 

حسین جانم حسین جانم حسین جان 

همـه امشب نماز شب بخوانیـد      ولـی پشت ســر زینــب بخوانیـد

حسین جانم حسین جانم حسین جان 

بگــرد ای آسمــان بـا آه و نالـــه      به صحراگم شده طفل سه ساله 

حسین جانم حسین جانم حسین جان

ز اشک دیـده صحـرا را بشوییـد      گــــل خو نیــن زهــــرا را بجوییــد

حسین جانم حسین جانم حسین جان 

همه گل های زهــرا گشته پرپر      ز تیــر و نیـزه و شمشیر و خنجـر

حسین جانم حسین جانم حسین جان 

زنـد مـرغ دلـم امشب پـر و بــال      گهی در علقمه،گاهی به گودال

حسین جانم حسین جانم حسین جان 

شب فریاد وسوز واشک وآه است      محمّـــد در کنـــار قتلگــاه است

حسین جانم حسین جانم حسین جان

aksgif.ir-emaam_hossin_gif-tswyr_mthrkh_mhrm_w_mm_hsyn_888.gif

شب یازدهم (نوحه)

یک ماه خون گرفته۱

خدایــا ایــن شــام روز عـزا یـا غروب شب عید قربان است
زمینِ صحـرای کرب وبلا صحنه صحنه زخون لاله باران است
ناله کن ای دل تا سحر امشب
آه و واویلا از دل زینب

بنـال ای دخت رسـول خـدا ای حبیبه ی حـق مادر قرآن
که از سنگ و تیغ و تیر و سنان پاره پاره شده پیکر قرآن
ناله کن ای دل تا سحر امشب
آه و واویلا از دل زینب

غبــار صحــرا شـده کفـن و آب غسـل تنش اشک پیغمبـر
کنار آن جسم غرقه به خون یک طرف پدر و یک طرف مادر
ناله کن ای دل تا سحر امشب
آه و واویلا از دل زینب

بگردید ای اهلبیت نبی این سیاهی شب دشت و صحرا را
بجوییـد از زیــر بوتـه ی خـــار دسته هــای گل بــاغ زهـرا را
ناله کن ای دل تا سحر امشب
 آه و واویلا از دل زینب

رود خـون از گـوش دختـرکی، گشته پاره مگـر پرده ی گوشش
غم و درد و رنج بی پدری،اشک و دربه دری کرده بی هوشش
ناله کن ای دل تا سحر امشب
آه و واویلا از دل زینب

فلک امشب فکر سوز دل و محو تـاب و تب زینب کبراست
مَلَک چشمش در حـریم سحر بر نماز شب زینب کبراست
ناله کن ای دل تا سحر امشب
آه و واویلا از دل زینب

به موج خون درسیاهی شب،نازنین جسم اشجع الناس است
نگهبـان کودکـان حــرم دخت پـاک علــی جــای عبــاس است
ناله کن ای دل تا سحر امشب 
آه و واویلا از دل زینب

babol2011.blogfa.com-37.gif

نظرات

سلام استفاده کردم خیلی عالی بود . انشاءالله همه شاعرا ن ، مداحان و دست اندر کاران این سایت از حضرت اباعبد الله (ع ) ماجور باشند ومن االه التوفیق
سلام خدا خیرتان ازبابت زحماتی که کشیدید تشکر ویژه ای کنم ازبابت اینکه سبک سنتی راحفظ کردید التماس دعا
سلام خدا خیرتان ازبابت زحماتی که کشیدید تشکر ویژه ای کنم ازبابت اینکه سبک سنتی راحفظ کردید التماس دعا
دست شمادردنکنه خیلی خوب بود .
با سلام و خسته نباشید . نوحه {شب شام غریبان حسینه به صحرا خسته طفلان حسینه } رو اگه دارید بزارید ممنون میشم
خداوندا خداوندا خدایا ک ازین زینب هراسان حسینه زینب حراسان‌حسینه زمین و آسمان‌مینالد از غم و ک ازاین زینب هراسان‌حسینه