دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ /۲۹ صفر ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار آسیب شناسی فرهنگ سیاسی عاشورا

نرم افزار آسیب شناسی فرهنگ سیاسی عاشورا

عناوین اصلی کتاب شامل:

پیشگفتار؛
معماری فرهنگ عاشورا؛
آسیب شناسی فرهنگ سیاسی عاشورا؛
نبایسته های فرهنگ عاشورا؛
ارتکاب گناه و تخلف از شرع؛
سست کردن پایه های اجتماعی مذهب و دین؛
تحریف لفظی و معنوی عاشورا؛ بایسته های فرهنگ عاشورا؛
احیای ارزشهای انسانی- اخلاقی؛
و...

ارتباط در ایتا