شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار حکایتها و هدایتها در آثار شهید مطهری

حکایتها و هدایتها در آثار شهید مطهری

عناوین اصلی کتاب شامل:

فصل اول : حکایتها و هدایتهایی از زندگانی پیامبران وامامان؛
فصل دوم : حکایتها و هدایتهایی از زندگی عالمان و مجاهدان؛
فصل سوم : حکایتها و هدایتهایی از زبان ریزبینان و عارفان؛
فصل چهارم : حکایتها و هدایتهایی از زندگی کجروان و منحرفان؛
فصل پنجم : حکایتها و هدایتهایی از حماسه های حسین و حسینیان؛
پی نوشتها

ارتباط در ایتا