شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار شهید مطهری، پیامهای عاشورا

شهید مطهری، پیامهای عاشورا

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛
آموزه های قیام حسینی؛
درسهای آموزنده؛
خطر تحریف؛
رسالت علما مسؤلیت مردم؛
پاورقی

ارتباط در ایتا