پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

آقای قرائتی : آیا خدا به شکر و تشکر ما از او نیازمند هست ؟ / با مثالی جالب ایشان فلسفه نماز و شکر گذاری ما از خدا را توضیح می دهند.

ارتباط در ایتا