مسیر

نتایج مسابقه ره توشه
گروه تامین منابع دفتر تبلیغات اسلامی مشخصات شرکت‌کنندگان راه‌یافته به مرحله نهایی مسابقه ره‌توشه محرم ۱۳۹۵ را اعلام کرد.

به گزارش بلاغ، گروه تامین منابع معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مشخصات شرکت‌کنندگان راه‌یافته به مرحله نهایی مسابقه ره‌توشه محرم ۱۳۹۵ را به شرح ذیل اعلام کرد:
آزمون روز ۲۰ آبان رأس ساعت ۱۰:۳۰ آغاز و ساعت ۱۱:۳۰ صفحه آزمون غیرفعال خواهد شد.

شماره پرونده

نمره

۲۷۲۲۶

۲۰

۲۳۲۶۲

۲۰

۲۷۲۱۶

۲۰

۱۵۸۵۰

۲۰

۶۰۰۱۵

۲۰

۲۰۸۰۶

۲۰

۲۷۲۵۷

۲۰

۲۸۵۱۳

۲۰

۱۰۷۷۶

۲۰

۲۹۶۵۵

۲۰

۳۱۹۶۱

۲۰

۳۳۳۶

۲۰

۲۴۳۰۵

۲۰

۲۳۸۵۹

۲۰

۲۷۳۵۴

۲۰

۱۵۹۵۴

۲۰

۲۲۲۶۴

۲۰

۱۵۷۳۰

۲۰

۲۱۴۰۳

۲۰

۲۵۶۲۴

۲۰

۶۵۴۲

۲۰

۲۷۴۸۳

۲۰

۲۰۲۴۴

۲۰

۳۱۲۴۰

۲۰

۲۲۶۴۲

۲۰

۱۹۷۴۱

۲۰

۳۱۴۴۸

۲۰

۶۰۴۷۱

۲۰

۱۶۵۷۹

۲۰

۱۵۳۶۵

۲۰

۲۸۸۹۷

۲۰

۳۲۴۹۹

۲۰

۲۴۹۰۷

۲۰

۳۰۰۳۱

۲۰

۲۹۳۷۷

۲۰

۲۷۳۳۵

۲۰

۳۰۲۴۶

۲۰

۶۰۶۰۸

۲۰

۱۷۶۰۱

۲۰

۲۴۱۳۸

۲۰

۲۹۴۲۵

۲۰

۲۵۳۸۶

۲۰

۲۷۸۲۶

۲۰

۱۶۲۷۵

۲۰

۲۹۱۳۰

۲۰

۶۱۴۳۳

۲۰

۱۰۱۶۳

۲۰

۲۷۱۶۷

۲۰

۲۶۱۸۸

۲۰

۲۶۷۲۰

۲۰

۲۹۸۱۱

۲۰

۲۰۶۴۴

۲۰

۲۳۹۲۳

۲۰

۶۱۴۵۳

۲۰

۲۷۸۸۶

۲۰

۲۵۱۵۹

۲۰

۲۷۱۶۳

۲۰

۲۶۰۷۹

۲۰

۱۵۸۰۶

۲۰

۲۹۵۹۴

۲۰

۲۴۷۸۵

۲۰

۱۵۳۴۹

۲۰

۲۵۵۳۶

۲۰

۱۷۰۵۸

۲۰

۲۶۸۱۶

۲۰

۶۰۲۹۵

۲۰

۲۰۵۹۸

۲۰

۶۱۱۴۹

۲۰

۲۵۶۹۴

۲۰

۲۱۸۹۰

۲۰

۲۵۰۸۸

۲۰

۶۱۲۳۱

۲۰

۲۶۷۸۰

۲۰

۳۲۰۹۵

۲۰

۲۲۵۴۱

۲۰

۳۲۲۷۲

۲۰

۱۷۲۳۱

۲۰

۲۱۱۶۱

۲۰

۲۶۷۰۳

۲۰

۱۶۱۱۵

۲۰

۲۱۹۱۲

۲۰

۱۰۸۶۸

۲۰

۱۵۴۸۹

۲۰

۲۳۱۸۵

۲۰

۱۸۷۴۱

۲۰

۱۸۴۴۳

۲۰

۲۱۸۹۳

۲۰

۲۲۹۰۷

۲۰

۱۵۶۰۵

۲۰

۲۱۲۵۲

۲۰

۲۷۰۲۴

۲۰

۲۳۶۲۳

۲۰

۱۸۰۴۷

۲۰

۶۲۲۷۷

۲۰

۳۴۴۴

۲۰

۳۱۶۳۳

۲۰

۱۷۹۳۰

۲۰

۳۲۳۵۰

۲۰

۱۴۴۲۰

۲۰

۲۸۶۸۴

۲۰

۱۵۵۰۳

۲۰

۳۲۴۴۱

۲۰

۱۹۱۶۶

۲۰

۲۹۲۴۸

۲۰

۱۶۵۲۶

۲۰

۱۰۰۳۴

۲۰

۳۱۹۷۱

۲۰

۲۸۴۷۱

۲۰

۲۹۸۴۸

۲۰

۳۱۳۴۶

۲۰

۲۷۶۱۷

۲۰

۱۰۰۴۴

۲۰

۳۲۰۶۶

۲۰

۸۳۷۲

۲۰

۳۱۶۲۵

۲۰

۶۱۰۳۵

۲۰

۱۴۰۲۰

۲۰

۱۹۹۷۰

۲۰

۱۴۷۸۹

۲۰

۱۷۰۹۴

۲۰

۷۴۹۲

۲۰

۲۷۸۳۸

۲۰

۶۱۲۶۲

۲۰

۲۳۸۴۹

۲۰

۳۱۷۴۰

۲۰

۲۹۱۹۰

۲۰

۲۲۵۷۵

۲۰

۳۹۹۳

۲۰

۱۸۵۴۱

۲۰

۲۶۱۳۳

۲۰

۲۵۲۴۱

۲۰

۳۱۷۲۵

۲۰

۲۹۶۹۲

۲۰

۱۶۹۹۴

۲۰

۲۰۹۱۸

۲۰

۳۱۲۶۰

۲۰

۲۲۲۶۱

۲۰

۲۱۴۳۷

۲۰

۲۳۴۳۱

۲۰

۲۹۷۰۷

۲۰

۲۱۰۰۹

۲۰

۶۱۴۱۲

۲۰

۲۸۲۰۱

۲۰

۱۰۷۲۶

۲۰

۲۴۷۹۴

۲۰

۲۵۵۰۵

۲۰

۲۰۸۴۱

۲۰

۲۸۶۱۹

۲۰

۲۸۶۰۲

۲۰

۳۲۱۲۹

۲۰

۱۱۲۹۱

۲۰

۹۰۸۵

۲۰

۲۲۴۸۲

۲۰

۲۵۲۶۸

۲۰

۱۹۶۳۱

۲۰

۳۲۱۲۶

۲۰

۳۰۸۹۴

۲۰

۲۳۹۰۷

۲۰

۱۷۰۸۲

۲۰

۱۶۸۷۱

۲۰

۱۸۶۶۰

۲۰

۱۸۲۹۴

۲۰

۲۱۶۱۸

۲۰

۱۵۹۷۵

۲۰

۲۱۹۴۰

۲۰

۲۷۰۴۶

۲۰

۵۴۴۶

۲۰

۲۷۹۴۷

۲۰

۲۸۶۹۲

۲۰

۳۱۰۱۵

۲۰

۲۰۳۸۳

۲۰

۳۲۶۴۹

۲۰

۲۹۵۷۰

۲۰

۲۴۶۷۰

۲۰

۲۴۲۲۲

۲۰

۹۱۶۱

۲۰

۳۰۰۲۳

۲۰

۱۵۹۹۸

۲۰

۲۳۵۹۴

۲۰

۳۱۵۵۶

۲۰

۱۷۴۸۳

۲۰

۱۵۷۵۱

۲۰

۲۲۹۵۹

۲۰

۲۱۵۶۹

۲۰

۱۶۵۰۱

۲۰

۱۷۳۲۴

۲۰

۲۸۹۷۲

۲۰

۱۴۹۸۸

۲۰

۲۳۳۹۸

۲۰

۱۹۴۶۶

۲۰

۲۲۵۵۴

۲۰

۱۵۷۰۹

۲۰

۱۴۹۴۷

۲۰

۲۰۸۷۴

۲۰

۳۰۷۹۹

۲۰

۲۵۴۵۱

۲۰

۶۰۶۳۰

۲۰

۱۸۹۰۸

۲۰

۲۵۹۷۵

۲۰

۲۵۷۶۸

۲۰

۳۰۸۰۲

۲۰

۱۹۶۸۱

۲۰

۲۷۵۲۷

۲۰

۲۸۸۰۹

۲۰

۳۱۶۹۷

۲۰

۳۲۰۷۰

۲۰

۲۵۴۶۸

۲۰

۳۲۳۴۲

۲۰

۲۶۳۲۷

۲۰

۱۸۰۶۹

۲۰

۱۰۹۳۰

۲۰

۲۰۳۴۵

۲۰

۲۶۰۸۲

۲۰

۱۵۲۱۵

۲۰

۲۵۰۷۷

۲۰

۲۷۲۳۷

۲۰

۱۶۱۱۳

۲۰

۱۹۱۴۲

۲۰

۱۹۶۳۶

۲۰

۱۰۰۹۹

۲۰

۱۹۹۸۰

۲۰

۱۰۰۹۹

۲۰

۷۷۲۹

۲۰

۴۵۴۶

۲۰

۱۲۸۶۵

۲۰

۶۱۱۴۳

۲۰

۶۱۵۲۹

۲۰

۶۱۲۳۳

۲۰

۶۰۱۸۶

۲۰

۶۰۵۰۳

۲۰

۶۱۳۲۲

۲۰

۶۱۲۴۷

۲۰

۶۰۵۸۰

۲۰

۶۰۰۵۰

۲۰

۱۵۸۵۴

۱۹

۴۵۴

۱۹

۲۷۹۳۶

۱۹

۱۷۹۵۱

۱۹

۲۰۶۰۶

۱۹

۲۵۹۹۶

۱۹

۱۷۹۰۵

۱۹

۱۱۰۰۸

۱۹

۱۶۹۴۵

۱۹

۲۷۰۴۷

۱۹

۹۹۱۵

۱۹

۲۷۴۳۴

۱۹

۲۷۸۹۱

۱۹

۲۹۶۷۴

۱۹

۲۹۰۹۵

۱۹

۳۲۵۸۰

۱۹

 

 

۳۱۰۴۸

۱۹

۲۲۸۵۷

۱۹

۲۸۰۶۷

۱۹

۲۷۹۲۳

۱۹

۵۴۵

۱۹

۲۰۵۴۹

۱۹

۶۱۲۸۴

۱۹

۱۷۰۰۲

۱۹

۲۸۱۱۹

۱۹

۶۱۴۷۲

۱۹

۱۹۳۷۴

۱۹

۱۷۳۸۷

۱۹

۳۰۲۶۳

۱۹

۷۲۷۲

۱۹

۲۹۴۳۵

۱۹

۵۲۱۸

۱۹

۱۵۴۵۵

۱۹

۳۱۷۱۵

۱۹

۳۰۹۹۹

۱۹

۱۹۴۶۳

۱۹

۳۰۳۸۹

۱۹

۳۱۹۲۳

۱۹

۳۰۶۰۸

۱۹

۶۵۶۶

۱۹

۲۴۰۳۱

۱۹

۶۰۶۹۵

۱۹

۲۷۱۵۷

۱۹

۲۱۳۶۵

۱۹

۱۸۹۵۰

۱۹

۱۵۶۲۰

۱۹

۲۷۷۶۹

۱۹

۹۵۷۱

۱۹

۳۰۴۰۸

۱۹

۹۵۶۴

۱۹

۲۸۴۲۸

۱۹

۱۶۱۰۸

۱۹

۲۸۲۷۰

۱۹

۲۳۹۹۱

۱۹

۲۱۲۰۵

۱۹

۲۰۰۸۱

۱۹

۲۴۷۵۴

۱۹

۲۹۸۰

۱۹

۲۷۹۸

۱۹

۱۵۴۴۶

۱۹

۱۸۰۰۴

۱۹

۲۷۱۳۸

۱۹

۱۴۱۶۹

۱۹

۱۴۱۰۵

۱۹

۳۱۷۴۱

۱۹

۲۸۶۸۳

۱۹

۲۸۲۳۶

۱۹

۳۲۰۴۲

۱۹

۲۰۰۴۳

۱۹

۲۳۲۶۰

۱۹

۲۶۶۱۹

۱۹

۲۲۶۰۶

۱۹

۵۵۸۹

۱۹

۵۳۵۲

۱۹

۲۶۹۱۲

۱۹

۳۳۰۷

۱۹

۲۹۴۴۲

۱۹

۲۰۹۶۶

۱۹

۱۶۶۶۶

۱۹

۱۹۶۰۱

۱۹

۶۲۱۰

۱۹

۳۷۷۸

۱۹

۱۸۹۹۰

۱۹

۲۰۴۲۰

۱۹

۱۵۰۴۳

۱۹

۶۰۴۹۸

۱۹

۲۸۱۲۶

۱۹

۱۶۶۶۰

۱۹

۲۲۴۷۳

۱۹

۲۴۰۰۰

۱۹

۲۴۰۶۰

۱۹

۲۴۱۳۱

۱۹

۲۰۰۶۳

۱۹

۵۴۷۲

۱۹

۲۲۱۵۳

۱۹

۶۰۳۳۱

۱۹

۶۱۳۵۷

۱۹

۶۱۳۴۹

۱۹

۶۰۳۴۲

۱۹

۶۱۳۷۵

۱۹

۶۰۵۱۸

۱۹

۶۱۳۹۴

۱۹

۱۱۵۱۳

۱۸

۳۱۶۱۸

۱۸

۱۹۶۹۳

۱۸

۳۰۸۶۳

۱۸

۳۰۹۰۳

۱۸

۳۲۳۸۰

۱۸

 

 

۳۲۷۳۱

۱۸

۳۱۳۱۳

۱۸

۲۹۴۳۰

۱۸

۳۲۰۵۳

۱۸

۱۷۳

۱۸

۳۱۶۶۰

۱۸

۲۳۶۶۱

۱۸

۲۴۸۲۷

۱۸

۱۶۳۸۴

۱۸

۲۸۷۷۳

۱۸

۳۰۵۸۱

۱۸

۲۱۸۰۵

۱۸

۲۵۳۰۰

۱۸

۲۷۶۱۲

۱۸

۳۲۸۰۴

۱۸

۹۵۵۰

۱۸

۲۱۷۳۷

۱۸

۱۹۳۷۲

۱۸

۱۶۱۲۵

۱۸

۳۳۶۲

۱۸

۱۲۱۱۶

۱۸

۵۷۹۴

۱۸

۲۰۵۴۰

۱۸

۳۵۳۱

۱۸

۱۴۷۷۱

۱۸

۲۵۲۲۸

۱۸

۶۱۳۲۵

۱۸

۶۱۵۲۱

۱۸

۶۱۳۱۱

۱۸

۸۱۲۵

۱۷

۱۷۷۳۴

۱۷

۸۱۶۸

۱۷

۱۶۴۸۳

۱۷

۲۸۲۴۴

۱۷

۳۷۱۴

۱۷

۸۱۲۵

۱۷

۱۴۸۴۳

۱۷

۱۵۲۷۴

۱۷

۱۳۳۶۳

۱۷

۱۴۹۶۸

۱۷

۱۴۸۶۴

۱۷

۱۵۸۱۱

۱۷

۱۴۹۱۲

۱۷

۱۵۲۴۳

۱۷

۱۴۶۷۵

۱۷

۲۰۵۶۲

۱۷

۲۳۲۳۵

۱۷

۱۴۴۷۸

۱۷

۲۲۰۴۷

۱۷

۲۸۰۱۳

۱۷

۲۴۷۶۱

۱۷

۵۶۴۳

۱۶

۱۶۵۳۶

۱۶

۳۱۹۲۴

۱۶

۷۲۶۳

۱۶

۲۸۳

۱۶

۱۳۹۲۱

۱۶

۱۳۶۴۰

۱۶

۷۱۲۸

۱۶

۶۲۹۳

۱۶

۱۲۲۸۱

۱۶

۱۲۱۴۴

۱۶

۲۸۳۹۹

۱۶

۲۷۹۷

۱۵

۲۷۸۱۲

۱۵

۱۹۲۶۹ ۲۰
۳۱۷۶۴ ۲۰
۱۷۵۵۹ ۱۹
 

 

نظرات

کمال تشکروقدردانی
نمره من چند است آیا به مرحله دوم راه یافته ام
سلام چرا نتایج نهایی مسابقه را اعلام نمی کنید چرا جوایز ره توشه ماه رمضان را نمی دهید