حجه الاسلام والمسلمین رفیعی در نشست تخصصی نخبگان:

مساله مهم و محوری تبلیغ در نظر گرفتن مخاطب است

تاریخ انتشار:
در درجــه نخســت مهــم ایــن اســت کــه انگیــزه مبلــغ الهــی باشــد.و مبلــغ بایــد دارای ســه محــور دعــوت بــه خــدا، اهــل عمــل صالــح و تســلیم در برابــر خداونــد متعــال باشــد.

به گزارش بلاغ به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی، سلســله نشســت های تخصصــی نخبگان بــا حضــور حجه الاسلام و المســلمین رفیعــی و بــا موضــوع اصــول مهارتهــای تبلیغــی در ســالن جلســات ایــن نهــاد برگــزار شــد.
حجه الاســلام والمســلمین رفیعــی در ابتــدای ایــن نشســت کــه بــا حضــورجمعــی از مبلغــان نخبــه دفتــر تبلیغــات اســامی خراســان رضــوی برگــزارشــد محــور ســخنان خــود را آداب تبلیــغ و آفــات تبلیــغ عنــوان کــرد.
وی بــا اشــاره بــه آیــه ای از ســوره مبارکــه فصلــت بیــان داشــت: در درجــه نخســت مهــم ایــن اســت کــه انگیــزه مبلــغ الهــی باشــد.و مبلــغ بایــد دارای ســه محــور دعــوت بــه خــدا، اهــل عمــل صالــح و تســلیم در برابــر خداونــد متعــال باشــد.
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه تصحیــح انگیــزه هــا در مســاله تبلیــغ کار ســختی اســت افــزود: انگیــزه هــای مختلفــی مانند مســائل مــادی و شــهرت دامــن گیــر تبلیــغ و مبلــغ اســت کــه بایــد در رفــع آن حداکثــر تــاش انجــام داد .
حجــه الا سـلـام والمســلمین رفیعــی با اشــاره بــه حدیثــی از امیرالمومنین (ع) بــه ایــن عبــارت کــه «احســن الــکلام مــا زانــه حســن النظــام و فهمــه الخاص و العــام» گفــت: در نظــر گرفتــن مخاطبــان از مســایل مهــم و محــوری در تبلیغ اســت.
وی افــزود: در ســالهای مختلــف در بحــث هایــی بــا محوریــت اقــوال امام صــادق (ع) با مخاطــب بــر اســاس میــزان آشناییشــان بــا مباحــث دینــی ســخن گفتــه و می گوییم. پیشــنهاد میکنم در جلســات مذهبــی از احادیــث ثلاثی امــام صــادق (ع) اســتفاده شــود.
ایــن مبلــغ نــام اشــنای دینــی در بخــش دیگــری از ایــن ســخنان خــود گفــت: مطالــب منبــر باید اســتحکام داشــته باشــد و شــبهات خیلــی زیــادی در جامعه وجــود دارد ولــی پرداختــن بــه شــبهات در منبرهــا صــاح نیســت ؛ امــا بایــد به صــورت ضمنــی بــه انهــا اشــاره کــرد و پاســخ درســتی بــه انهــا داد .
وی بــا اشــاره بــه تجربــه هایــی خــود در مســاله مواجهــه بــا وهابیــت گفت: بایــد بــه کتــاب هــای امــروزی کــه در رد وهابیــت اســت مراجعــه کــرد چــرا که ایــن گــروه هــر روزه شــبهاتی تــازه مطــرح مــی کننــد و بایــد جــواب هــای نــو بــه آنهــا بدهیم.
وی در ادامــه گفــت: بایــد در تبلیــغ رعایــت طاقــت و نشــاط مخاطــب شــود و افــزود: مطالــب حکمــی را بایــد بــه اهلــش گفــت و از در میــان گذاشــتن بــا جاهــان پرهیــز کــرد. مهمتریــن مســاله در تبلیــغ دیــن مســاله توحیــد اســت.
حجــه الاسـلـام والمســلین رفیعــی در ادامــه بــه موضــوع آفــات تبلیــغ دینــی پرداخــت و گفــت: بــر اســاس حدیثــی جامــع در ایــن موضــوع مــی تــوان بــه 10 آفــت اشــاره کــرد. مســاله مالــی اولیــن مســاله اســت. بایــد دقــت شــود کــه اشــکال شــرعی در ایــن بخــش بــه وجــود نیایــد.
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه دومیــن آفــت تبلیــغ را بخــل علمــا دانســت و افــزود: بایــد علمــا و اهــل منبــر از بیــان مطالــب اصلــی کتمــان نکننــد.
وی در ادامــه بــه دو محــور عصبیــت، حــب مــدح بــه عنــوان آفــات تبلیــغ اشــاره کــرد و توضیــح داد: بعضــی متاســفانه تاکیــد دارنــد حتما قبــل از نامشــان آیت الله در پوســترهای تبلیغــی بیایــد که پســندیده نیســت.
حجــه الاسـلـام رفیعــی متذکــر شــد: ورود بــه مطالبــی کــه بــه انتهایش نمی شــود رســید هــم نادرســت اســت. بحــث قضــا و قــدر و جبــر و اختیــار از ایــن دســت مــوارد اســت.
وی در ادامــه برشــمردن آفــات تبلیــغ بــه بــازی بــا الفــاظ و اســتفاده از واژگان غیرقابــل فهــم اشــاره کــرد و گفــت نــه بایــد مطلــب را بــی جهــت طولانــی کــرد و نــه ســخت ســخن گفــت.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس های صفحه وب و آدرس های ایمیل به طور خودکار به پیوند تبدیل می شوند.