مسیر

ویژگی های پژوهش مطلوب

عمیق بودن استنتاجات، ریز بینی و توجه به نکات و جزئیات، معتبر بودن محتوای مورد تحقیق، انبوه بودن منابع، تعداد خروجی‌های بیشتر، تعدد موضوعات، تحقیق گروهی، جامعیت در تحقیق و ارتباط یابی بین نظرات که تدوین باشد. در یک پژوهش مطلوب، پژوهشگر دارای ویژگی های تعهد، اخلاص، پشتکار و استقامت، امانت داری، روش بندی و رعایت قواعد اصول، قدرت جسارت و ریسک علمی، خلاقیت، بصیرت و آمادگی جسمی و روحی باید باشد.

دانلود حجم
دریافت فایل ۱۰.۶۵ مگابایت