مسیر

حجت الاسلام سعید روستا آزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:
امــام حســین(ع) حتــی در روز عاشــورا و ایــام منتهــی بــه ایــن روز، از هــر فرصتــی بــرای هدایــت مــردم حتــی دشــمنان خویــش اســتفاده نمودنــد.ایشــان وظیفــه تبلیــغ و هدایــت را تــا آخریــن لحظــات زندگــی خویــش انجــام دادنــد.

بــه گزارش بلاغ به نقل از روابط عمومی دفتــر تبلیغات اسلامی شعبه جنوب شــرق کشــور، همایش تجلیل از چهــره های برتر تبلیغی جنوب استان سیســتان و بلوچسـتان با حضور حجج اسـلام والمسلمین روستاآزاد معاون فرهنگی تبلیغی دفترتبلیغات اسلامی حــوزه علمیــه قــم و خلیلی رییس دفتــر تبلیغات اسلامی شــعبه جنوب شــرق کشــور و ســلیمانی رییس اداره آمــوزش هــای کاربــردی دفتــر تبلیغات اسلامی و جمعــی از مســئولین فرهنگــی شهرســتان ایرانشـهر و بــا حضــور روحانیــون، مبلغیــن و طلاب جنــوب اســتان سیســتان و بلوچستان برگزار گردیـد.
در ایــن مراســم، حجــت الاسلام والمســلمین روســتاآزاد ضمن عرض تســلیت ایــام محــرم الحــرام گفــت: امــام حســین (ع) بــزرگ پرچمــدار تبلیــغ اســت. اگــر مــا در عرصــه تبلیــغ دنبــال یــک اســوه و الگــو باشــیم، برتریــن الگــو در خصــوص هدایــت مــردم و تبلیــغ دیــن خــدا، امــام حســین (ع) مــی باشــند.
وی بیــان کــرد: عــده ای مــی تواننــد مــدال افتخــار و هدایــت مــردم را بــه دســت بگیرنــد کــه دو ویژگــی صبــر در ســختی هــا و یقیــن و بــاور بــه وعــده هــای خداونــد داشــته باشــند. خداوند در آیــه ۲۴ ســوره ســجده مــی فرماینــد: مــا  تعــدادی را امــام و پیشــوای مــردم قــرار دادیــم کــه مــردم را بــه ســوی خداونــد هدایــت کننــد زیــرا کــه صبــر پیشــه کردنــد. اگــر کســی در تبلیــغ صبــر پیشــه کنــد و یقیــن بــه خــدای متعــال داشــته باشــد، خداونــد متعــال پرچــم هدایــت را بــه آن خواهــد داد.
وی در ادامــه گفــت: امــام حســین(ع) حتــی در روز عاشــورا و ایــام منتهــی بــه ایــن روز، از هــر فرصتــی بــرای هدایــت مــردم حتــی دشــمنان خویــش اســتفاده نمودنــد کــه همــه مــا داســتان هــای مختلفــی در ایــن بــاره شــنیده ایــم و مطالعــه کردیــم، ایشــان وظیفــه تبلیــغ و هدایــت را تــا آخریــن لحظــات زندگــی خویــش انجــام دادنــد.
معــاون فرهنگــی تبلیغــی دفتــر تبلیغات اسلامی حــوزه علمیه قم گفــت: هر کســی در منطقــه جنــوب شــرق کشــور تاش تبلیغی کنــد و در مســیر اهتــزاز پرچم  چهره تبلیغی برتر اســت و یقینــا پیامبر(ص) ًنورانــی اهــل بیــت (ع) قــدم بــردارد، قطعا و ائمــه(ع) از آن تجلیــل مــی نماینــد.
وی در پایــان گفــت: مــا مبلغان اگر همیــن دو ویژگــی صبــر و یقیــن  امــام حســین(ع) را داشــته باشــیم، حتی به انــدازه فهــم و درک خودمــان، مــی توانیــم در امــر تبلیــغ و هدایــت موفق باشــیم.