مسیر

اداره امور همایش های معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نتایج نهایی برندگان مسابقه کتابخوانی با موضوع ولایت فقیه را اعلام کرد.

برندگان این مسابقه که با شرکت بیش از ۱۰۰۰ نفر در دو نوبت برگزار شد به این ترتیب اعلام می شود:
توجه: جوایز به قید قرعه از بین افرادی که امتیاز ۱۶ الی ۲۰ کسب کرده بودند، می باشد .

 

کتاب شوون و اختیارات ولی فقیه امام خمینی ره

رتبه کد ملی هدیه(به تومان)
۱ ۵۶۵۹۹۰۴۶۸۸ ۸۰۰۰۰۰
۲ ۶۴۸۹۹۰۹۳۳۴ ۵۰۰۰۰۰
۳ ۳۹۷۰۰۵۷۴۹۳ ۳۰۰۰۰۰
۴ ۳۵۶۰۰۶۱۱۵۶ ۲۰۰۰۰۰
۵ ۳۲۴۰۳۲۰۸۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۶ ۶۲۲۹۶۹۲۶۷۸ ۱۰۰۰۰۰
۷ ۰۹۱۹۶۱۴۱۱۶ ۱۰۰۰۰۰
۸ ۱۴۵۰۱۲۱۸۶۰ ۱۰۰۰۰۰
۹ ۲۴۳۲۶۰۴۵۹۸ ۱۰۰۰۰۰
۱۰ ۳۸۷۵۸۸۱۴۵۱ ۱۰۰۰۰۰
۱۱ ۵۰۳۹۹۳۶۳۲۱ ۵۰۰۰۰
۱۲ ۴۲۱۰۲۳۰۵۸۸ ۵۰۰۰۰
۱۳ ۱۱۹۰۰۳۳۳۳۱ ۵۰۰۰۰
۱۴ ۳۹۷۰۱۰۳۲۳۱ ۵۰۰۰۰
۱۵ ۴۳۲۴۲۲۷۵۳۵ ۵۰۰۰۰
۱۶ ۴۲۰۰۲۰۱۴۲۹ ۵۰۰۰۰
۱۷ ۳۶۱۰۹۹۸۱۳۱ ۵۰۰۰۰
۱۸ ۰۳۷۱۹۳۰۶۹۳ ۵۰۰۰۰
۱۹ ۴۴۶۹۲۵۷۸۶۹ ۵۰۰۰۰
۲۰ ۵۰۳۹۹۵۰۵۴۳ ۵۰۰۰۰
۲۱ ۴۳۱۰۵۷۸۷۶۴ ۵۰۰۰۰
۲۲ ۰۹۲۲۵۷۲۴۴۵ ۵۰۰۰۰
۲۳ ۲۵۷۲۷۲۵۵۹۲ ۵۰۰۰۰
۲۴ ۶۸۳۹۹۴۶۸۳۵ ۵۰۰۰۰
۲۵ ۶۴۴۰۰۱۵۶۸۰ ۵۰۰۰۰
۲۶ ۰۳۷۰۴۱۲۵۰۸ ۵۰۰۰۰
۲۷ ۱۷۱۹۸۰۶۹۷۷ ۵۰۰۰۰
۲۸ ۴۴۰۰۶۰۷۲۴۰ ۵۰۰۰۰
۲۹ ۴۴۶۹۶۷۷۱۶۷ ۵۰۰۰۰
۳۰ ۴۳۶۰۱۹۶۵۳۹ ۵۰۰۰۰
۳۱ ۴۵۷۸۷۷۶۰۲۶ ۵۰۰۰۰
۳۲ ۵۵۷۹۳۵۴۱۰۱ ۵۰۰۰۰
۳۳ ۱۲۵۰۰۹۰۵۰۴ ۵۰۰۰۰
۳۴ ۴۴۱۰۸۷۴۷۷۲ ۵۰۰۰۰
۳۵ ۱۱۷۰۵۸۱۳۶۶ ۵۰۰۰۰
۳۶ ۹۲۲۳۶۹۰۱۶۴ ۵۰۰۰۰
۳۷ ۱۷۱۹۸۰۲۹۴۷ ۵۰۰۰۰
۳۸ ۰۳۷۰۹۰۹۵۲۶ ۵۰۰۰۰
۳۹ ۱۵۸۰۷۶۰۲۵۲ ۵۰۰۰۰
۴۰ ۳۸۷۵۰۲۵۴۰۷ ۵۰۰۰۰
۴۱ ۰۰۶۰۷۱۴۱۲۳ ۵۰۰۰۰
۴۲ ۱۹۴۰۲۷۵۷۶۸ ۵۰۰۰۰
۴۳ ۰۴۱۰۰۶۳۶۳۰ ۵۰۰۰۰
۴۴ ۰۳۷۱۳۸۱۳۷۱ ۵۰۰۰۰
۴۵ ۲۰۸۰۹۸۵۱۷۵ ۵۰۰۰۰
۴۶ ۱۷۱۰۰۷۰۸۲۱ ۵۰۰۰۰
۴۷ ۱۷۱۰۰۰۱۳۷۲ ۵۰۰۰۰
۴۸ ۹۲۲۳۶۰۰۱۳۰ ۵۰۰۰۰
۴۹ ۲۰۶۰۴۴۳۳۸۵ ۵۰۰۰۰
۵۰ ۲۸۰۰۶۶۷۵۲۴ ۵۰۰۰۰

 

کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت آیت الله جوادی آملی

 

رتبه کد ملی هدیه (به تومان)
۱ ۱۲۷۱۰۵۸۶۶۹ ۸۰۰۰۰۰
۲ ۳۹۳۰۷۸۶۳۰۳ ۵۰۰۰۰۰
۳ ۲۰۶۰۳۳۰۹۰۴ ۳۰۰۰۰۰
۴ ۱۳۷۷۹۷۳۴۳۳ ۲۰۰۰۰۰
۵ ۰۳۸۶۷۷۲۹۳۲ ۲۰۰۰۰۰
۶ ۲۹۹۱۷۰۹۱۷۰ ۱۰۰۰۰۰
۷ ۴۲۷۱۱۲۵۱۲۱ ۱۰۰۰۰۰
۸ ۴۴۶۹۷۲۳۲۲۳ ۱۰۰۰۰۰
۹ ۱۵۸۳۲۴۴۳۷۹ ۱۰۰۰۰۰
۱۰ ۳۱۵۰۰۲۹۷۰۸ ۱۰۰۰۰۰
۱۱ ۰۳۷۰۹۵۲۶۲۶ ۵۰۰۰۰
۱۲ ۴۲۰۹۹۳۳۸۸۰ ۵۰۰۰۰
۱۳ ۰۳۸۱۴۳۹۰۶۲ ۵۰۰۰۰
۱۴ ۱۵۳۰۸۲۷۱۰۸ ۵۰۰۰۰
۱۵ ۱۷۵۷۳۸۸۰۹۵ ۵۰۰۰۰
۱۶ ۵۲۷۹۶۵۷۳۸۷ ۵۰۰۰۰
۱۷ ۲۵۷۲۶۳۵۸۰۱ ۵۰۰۰۰
۱۸ ۲۶۸۰۲۷۱۹۳۹ ۵۰۰۰۰
۱۹ ۳۸۷۴۱۳۶۹۴۹ ۵۰۰۰۰
۲۰ ۵۰۱۰۹۳۴۴۱۸ ۵۰۰۰۰
۲۱ ۶۳۰۹۷۸۴۸۷۰ ۵۰۰۰۰
۲۲ ۲۸۰۰۴۵۴۰۴۰ ۵۰۰۰۰
۲۳ ۲۰۵۰۰۱۶۹۰۵ ۵۰۰۰۰
۲۴ ۴۳۷۱۵۷۴۹۵۵ ۵۰۰۰۰
۲۵ ۰۰۶۶۶۹۲۹۲۱ ۵۰۰۰۰
۲۶ ۲۱۴۱۷۱۶۷۳۱ ۵۰۰۰۰
۲۷ ۵۲۷۹۸۲۶۹۵۲ ۵۰۰۰۰
۲۸ ۰۷۹۴۱۶۸۹۷۳ ۵۰۰۰۰
۲۹ ۰۰۷۵۴۳۷۲۲۸ ۵۰۰۰۰
۳۰ ۰۹۴۵۸۸۳۶۹۲ ۵۰۰۰۰
۳۱ ۹۲۲۳۷۶۰۲۶۵ ۵۰۰۰۰
۳۲ ۲۰۶۳۳۹۵۲۱۷ ۵۰۰۰۰
۳۳ ۰۹۲۳۹۸۳۴۷۳ ۵۰۰۰۰
۳۴ ۲۰۶۰۴۵۳۵۳۴ ۵۰۰۰۰
۳۵ ۴۶۲۳۶۵۳۴۲۰ ۵۰۰۰۰
۳۶ ۰۹۰۰۱۳۵۸۴۰ ۵۰۰۰۰
۳۷ ۶۶۲۹۹۷۹۳۹۷ ۵۰۰۰۰
۳۸ ۴۵۶۹۱۴۰۴۲۴ ۵۰۰۰۰
۳۹ ۹۲۲۳۸۳۰۰۱۷ ۵۰۰۰۰
۴۰ ۰۹۲۳۴۸۱۲۰۶ ۵۰۰۰۰
۴۱ ۰۳۲۳۶۵۷۰۰۱ ۵۰۰۰۰
۴۲ ۰۸۷۰۷۱۹۱۷۳ ۵۰۰۰۰
۴۳ ۲۰۵۰۲۱۱۳۴۱ ۵۰۰۰۰
۴۴ ۵۶۵۹۸۲۴۷۱۴ ۵۰۰۰۰
۴۵ ۱۹۴۰۳۱۴۳۸۰ ۵۰۰۰۰
۴۶ ۳۱۱۱۰۷۴۹۲۷ ۵۰۰۰۰
۴۷ ۰۰۱۰۲۰۷۰۵۸ ۵۰۰۰۰
۴۸ ۲۰۶۴۷۸۶۱۳۹ ۵۰۰۰۰
۴۹ ۰۰۰۰۶۹۸۵۸۲ ۵۰۰۰۰
۵۰ ۰۰۸۴۲۴۲۳۵۳ ۵۰۰۰۰

نظرات

خوبه عالیه واقعا ممنون هم نحوه اجرا عالی بود و هم جوایز
با اینکه برنده نشدم ولی مسابقه خوب و عادلانه ای بود و از پاسخگویی شما متشکرم
هدیه های خوبند من برنده شدم ولی حوزوی نیستم چکار کنم البته همین که کتابها رو خودنم خودم رو برنده واقعی می دونم
سلام.مسابقه خوب بود,کاش چنین مسابقاتی تداوم داشته باشه باجوایزنفیس وبدون قرعه..ممنون
کار خوب دفتر تبلیغات رو تبریک میگوییم مسابقه به صورت عالی برگزار شد
ممنون از شما جوایز خوب و فراگیر بود
با سلام امتیازها را هم می زدید مرحله اول جزئ چند نفر اول بودم و تعداد افراد کم بود مگر مرحله اول را حساب نکردید؟
احسنت
سلام علیکم عالی بود ولی حقیر که امام جمعه ام در هیچ مسابقه ای موفق نشدم متشکرم.
مسابقه عالی بود ولی قرعه کشی نباید انجام میگرفت
سلام قرعه کشی که کردید ناعادلانه است باید اونهایی که در هردو آزمون امتیاز بالا آوردند با جمع آنها به ترتیب نفرات اول تا آخر برنده باشند. ضمنا امتیازات مرحله دوم را هم اعلام کنید بنده که به کتاب نگاه کردم همه شون را درست نوشتم با این همه جزو نفرات آخر قبول شدم. فقط میخواید آمار بدید که این همه مسابقه برگزار کردیم و...
مرحله اول جز نفرات اول بودم و اگر بر اساس اون امتحان بود جایزه اول را داشتم اما با اینکه چن بار دیگه هم خوندم و در این مرحله امتیازم هم بالا بود ولی جایزه درجه آخر الان نصیبم شد!!!
سلام مگه مسابقه دونوبت داشته ماکه به سایت مراجعه کردیم سخنی ازنوبت اول نبوددیدیم مسابقه گذاشتیدشرکت کردیم وقت هم گذاشتیم
مجریان طرح مسابقه کتابخوانی خانواده یاد بگیرند؟ مقایسه کنند بین نظرات نوشته شده در مسابقه کتابخوانی ولایت و خانواده که چه قدر متفاوت نوشته اند . کارهای اشتباه را درست کرده و عذر خواهی کنید. نگید دفعه بعد ...... اینجا جای آزمون خطا و اشتباه نیست. به افراد لایق واگذار کنید!!!!
سلام منظورتون از صفحه اول کارت حوزه چیه؟
سلام منظور کارت شناسایی مرکز مدیریت حوزه های علمیه یا کارت طلبگی جامعه الزهرا می باشد.
سلام مرکز مدیریت که کارت شناسایی ندارد!
سلام با اینکه کتابا رو نتونستم با کد هدیه بخرم وپولی خریدم خوندم برنده نشدم از شما واقعا ممنونم انگیزه مطالعه شدین کتابا خوب بود مخصوصا کتاب بایدها ونبایدها بازم ممنون
اگر همه نظرات رو تایید کنید بیشتر معلوم میشه چند نفر اعتراض دارن اونوقت معلوم میشه مسابقه به درستی و طبق اون قوانینی که گذاشته بودین برگزار نشده
اصلاادم انگیزه شوازدست میده باقرعه کشی من که دیگه هیچ وقت توهمچین مسابقاتی شرکت نمیکنم شان مسابقه بااین کاراتون پایین اومد
سلام ممنون از برگزاری چنین مسابقاتی...شاید به بهانه برنده شدن انگیزه پیدا کنیم برا خوندن کتاب در دورانی که اصلا وقت نمیکنیم کتابی بخونیم یا حوصلشو نداریم....با تشکر خدا بخواد تو قرعه کشی اسم درمیاد نخوادم نمیشه انشالله توزندگی برنده باشیم
سلام من حساب ملی نداشتم امروز رفتم اففاح حساب کردم ولی لینک وارد کردن مشخصات بسته شده من الان چیکار باید بکنم؟
باسلام واقعا خدا به همه كسانيكه زحمت كشيدند واين طرح رو ريختن كه حداقل كتاب ولايت فقيه يه دور خوانده شود اجر دهد از همه وهمه تشكر ميكنم
من که همون روز مسابقه و بعدش چند بار پیام دادم مبنی بر ذخیره نشدن جوابها با این که وقت هنوز داشتم ولی رسیدگی نشد. اگه همه مسابقات به این شکل باشه که کم کم انگیزه ها گرفته میشه. البته حق الناس رو هم در نظر داشته باشید.
پس چی شد این جایزه ها؟
مسابقه خوب وعالی بود این را ادامه دهید ممنون
سلام از خوش قولیتان در واریز بموقع جوایز متشکرم
به خاطر یه شماره تلفن جایزه را به دیگران نمیدن که شما این کاروکردید شما یه روز میگید بودجه نداریم یه روز هم میگید کارت هدیه صادر شده ولی آخرش هم جایزه نمیدید میگید شماره تلفنت اشتباهه دادیم به شخص دیگر