مسیر

شرط اساسی در مدارا کردن (۱)

- فرد نباید مقابل دیگرا کوتاه بیاید ، بلکه باید تصمیم بگیرد مدارا کند ، یعنی اینکه همیشه برای کوتاه امدن ، دلیل و علت و همچنین جایزه ای تصور کند که به خاطر آن اینگونه اقدام را انجام دهد و الا اگر به خاطر ترس و خجالت همیشه کوتاه بیاید به مرور زمان حالت ناکامی و سرشکستگی برای خود ایجاد می کند.

دانلود حجم
دریافت فایل ۸.۲۵ مگابایت