شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت صوت

نظرات

این دورها خیلی عالی است ای کاش برای دین فطری زمان بیشتری اختصاص می دادید
خیلی نشست عالی بود .افسوس که جلسات کم بود
بسیارخوب زمان وساعت بسیاربد
بسیارخوب زمان وساعت بسیاربد
مباحث تاریخی و اشاره به مباحث تفسیری خیلی خوب بود و ان هم با سند ومدرک در انسان شوق تحقیق ایجاد می کرد
مباحثی که همراه باسند ومدرک بیان شود بسیارعالی است استفاده کردیم از بانیان برنامه تقدیروتشکر بعمل میاید
ارتباط در ایتا