مسیر

بیان نکردن شبهه به طور مستقیم در منبر و سخنرانی

- شبهه مطرح کردن در منبر ،ذهن مخاطب را مشغول می کند ، بلکه بایستی به شیوه غیر مستقیم به آن اشاره کرد.

دانلود حجم
دریافت فایل ۴.۸۴ مگابایت