شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

- واحدی در اسباب النزول ، صفحه ۷۵ ، مراد از نسائنا را حضرت زهرا می داند.
- فخر رازی از اکابر عامّه در تفسیر مفاتیح الغیب ، می گوید : "دانسته باش در صحت این حدیث ، اتفاق مفسرین است ، حدیثی که جریان مباهله را توضیح می دهد"
- زمخشری در کشّاف در ذیل آیه مباهله می گوید : "بزرگ نصارای نجران گفته است که مباهله نمی کنم چون من چهره هایی را می بینم که اگر از خدا بخواهند کوه را از جا بکند ، خدا اجابت می کند.".

ارتباط در ایتا