شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

- ذهبی در دو جای کتاب شمس الدین در جلد سوم می گوید : آن دو برای عذرخواهی نزد حضرت زهرا آمدند (اگر کاری نکردند پس برای چه عذرخواهی کردند؟!!) ولی صورت مسئله را پاک می کند و می گوید وقتی امیرالمومنین (ع) فهمیدند که آن دو نفر وقتی برای عذرخواهی آمدند ، حضرت فرمودند : البیت بیتک و الحرّة أمتك ؛ بعد در ادامه نویسنده کتاب می گوید : عملت بالسنّة ، چه خوب همسری بود که امور را به شوهر خود واگذار کرد و تسلیم فعل شوهرش بود.

ارتباط در ایتا