دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ /۲۳ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

- بُعد معنوی ؛ آن بُعدی که مفاهیم ماورایی را ارتباط برقرار می کند و دارای تجربه های معنوی و با عالم غیب ارتباط برقرار می کند.
- بُعد شخصیتی ؛ مجموعه صفات و ویژگی های نسبتا ثابت که فرد را از دیگران متمایز و پیش بینی می کند.

ارتباط در ایتا