پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

- تکنیک صفحه ی خط خورده هم می شود در موارد رودربایستی ، قدرت نه گفتن را به فرد بدهد.

ارتباط در ایتا