مسیر

تصاویر / حضور و سخنرانی معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در همایش مراکز قرآنی استان گلستان