شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ /۱۴ شوال ۱۴۴۱

مسیر

به همت معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی صورت گرفت؛
معـاون فرهنگـی و تبلیغـی دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم در راسـتای تکریـم مبلغـان، بـه دیـدار و عیـادت از حجـت الاسـلام والمسـلمین علـی اکبـر صـادق نیـا «اولیـن مبلـغ ایـن دفتـر» رفـت.

بـه گـزارش خبرنگار بلاغ به نقل از روابـط عمومـی دفتـر تبلیغـات اسلامی، از بـدو تأسـیس دفتـر تبلیغـات اسلامی بـه دسـتور امام خمینی(ره) در تاریـخ  ۱۶اردیبهشـت ۱۳۵۸ یکـی از اولیـن اقداماتـی کـه در دسـتور کار قـرار گرفـت، تشـکیل پرونـده تبلیغـی برای مبلغـان حوزه علمیـه بـود و اولیـن پرونـده تبلیغـی ایـن دفتـر در تاریـخ  ۲۲ خـرداد ۱۳۵۸ یعنـی یـک مـاه و ۶ روز بعـد از تأسـیس ایـن نهـاد حـوزوی تشـکیل شـده اسـت.

اولیـن مبلـغ دفتـر تبلیغـات اسـلامی بـا شـماره پرونـده ۱ اگـرچـه از افـراد صاحـب نام و مشـهور نیسـت ولـی ماننـد هـزاران طلبـه گمنامـی کـه در طـول تاریخ رسـالت طلبگی خـود را دنبـال مـی کردنـد، از مبلغـان موفـق و مسـتمری اسـت که مصداق بـارز تبلیغ
مسـتمر و مـداوم در روسـتایی بـه نـام ضیـاء آبـاد در اسلامشـهر تهـران بـوده و همـواره در طــول ایــن چهــل ســال رضایــت و حمایــت اهالــی آن منطقــه را پشــتیبان خــود میدیـده و امـروز هـم کـه مشـکات جسـمانی مانـع راه رفتـن او شـده اسـت، هنـوز
هـم رسـالت خـود را فرامـوش نکـرده و آرزوی تبلیـغ دارد.

حجــت الاســلام والمســلمین ســعید روســتا آزاد «معــاون فرهنگــی و تبلیغــی دفتــر تبلیغـات اسـلامی» در راسـتای تکریـم مبلغـان بـه دیـدار و عیـادت از حجـت الاسـلام والمسـلمین علـی اکبـر صـادق نیـا «اولیـن مبلـغ ایـن دفتـر» کـه در حـال حاضـر بـه
خاطـر کسـالت قـادر بـه تبلیـغ نیسـت، رفـت و در محیطـی صمیمـی و سـاده دقایقـی را بـا ایـن مبلـغ بـه گفـت و گـو پرداخـت.

گزیده ای از سخنان و درد دل های این مبلغ را در ادامه از پیش رو می گذرانیم؛

بنـده متولـد لاهیجـان هسـتم و در زمـان آیـت الله بروجـردی بـه قـم آمـدم و بعـد از انقـلاب هـم بافاصلـه بـرای تبلیـغ بـه اطـراف تهـران رفتـم؛  ۳پسـر داشـتم کـه یکـی شـهید شـد و یکـی هـم طلبـه و مهنـدس سـاختمان اسـت و دیگـری هـم کارمنـد و دو دختـر هـم دارم کـه هـر دو معلـم هسـتند.

مـن چهـل سـال از طـرف دفتـر تبلیغـات اسـلامی بـرای تبلیـغ در روسـتایی به نـام ضیاء آبـاد در اسلامشـهر اعـزام مـی شـدم و هـر وقـت بـرای اعـزام بـه دفتـر تبلیغـات اسـلامی مـی آمـدم، مسـؤولان اعـزام تعجـب مـی کردنـد کـه شـماره پرونـده مـن یـک  اسـت.

سـه مرتبـه از طـرف دفتـر تبلیغـات اسـلامی بـه جبهـه رفتـم و حـدود ۹ مـاه جبهـه دارم و پسـر مـن هـم سـه مرتبـه بـه جبهـه رفـت کـه دفعـه سـوم شـهید شـد؛ پسـرم دانشـجوی تربیـت معلـم بـود و ۱۹ سـال داشـت کـه در سـال ۶۵ بـه شـهادت رسـید.

امـروز کـه دیگـر از راه رفتـن افتـادم، یـک گلـه از بعضـی روحانیـت دارم، مـن چهـل سـال بـه اسلامشـهر مـی رفتـم ولـی یـک عـده جـوان بـه عنـوان هیـأت امنـا آمدنـد و پـای مـا را از مسـجد آنجـا بریدنـد؛ آنجـا از کوچـک و بـزرگ ا گـر سـؤال کنیـد، در  تعلیم قـرآن و احـکام هیـچ کوتاهـی نکـردم ولـی ا کنـون دیگـر پـای مـا را بریدنـد آخریـن تبلیـغ مـن در اسلامشـهر، مـاه رمضـان سـال گذشـته بـوده و بـرای تبلیـغ در ایـام محـرم دیگـر مـن را دعـوت نکردنـد.

در طــول ایــن چهــل ســال مــن هــر هفتــه شــب هــای جمعــه و در مناســبت هــای ائمـه (ع) در آنجـا تبلیـغ مـی رفتـم و مـاه رمضـان، محـرم و دهـه آخـر مـاه صفـر هـم در آن منطقـه تبلیغـی بـودم. ا کنـون دیگـر کسـانی کـه در آنجـا میزبـان مـن بودنـد، از  دنیـا رفتنـد و کسـی کـه مـن را مـی بـرد و مـی آورد هـم مریـض و خانـه نشـین شـده اسـت.

در ضیـاء آبـاد یـک اتـاق کوچـک از پایـگاه بسـیج در اختیـار مـن بـود ولـی همیشـه مـردم مـن را بـه خانـه هـای خودشـان دعـوت مـی کردنـد؛ مـردم ضیـاء آبـاد بیشـتر از زواره کاشـان بـه آنجـا آمـده انـد و اصالتـا اهـل زواره هسـتند. حجـت الاسـلام والمسـلمین صـادق گلـزاده « مشـاور معـاون فرهنگـی و تبلیغـی دفتـر تبلیغـات اسـلامی» بـا اشـاره بـه پرونـده تبلیغـی اولیـن مبلـغ دفتـر تبلیغـات اسـلامی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایـن دفتـر گفـت: حجـت الاسـلام والمسـلمین حـاج شـیخ علـی اکبـر صـادق نیـا اولیـن  پرونـده تبلیغـی دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیـه قم اسـت و پرونـده وی در ۲۲ خـرداد ۱۳۵۸ بـا شـماره پرونـده یـک تشـکیل شـده اسـت.

وی اظهــار داشــت: ایــن مبلــغ دفتــر تبلیغــات اســامی متولــد، ۱۳۱۹ پــدر شــهید و رزمنـده ای بـا ۹ مـاه و ۱۶ روز سـابقه جبهـه مـی باشـد؛ گرایـش و تخصـص علمـی ایشــان، عقایــد و کلام بــوده و عمــده فعالیــت تبلیغــی ایشــان هــم در مســاجد، حســینیه هــا، تکایــا و مــدارس بــوده اســت.

مشــاور معــاون فرهنگــی و تبلیغــی دفتــر تبلیغــات اســامی بــا بیــان ایــن کــه حجت الاسـلام والمسـلمین صـادق نیـا مبلـغ رتبـه ۴مـی باشـد کـه بالاتریـن رتبـه تبلیغ عمومـی در دفتـر تبلیغـات اسـلامی اسـت، افـزود: وی در اسلامشـهر، قـم، لاهیجـان و شـهریار بـه تبلیـغ مـی پرداختـه و ویژگـی ممتـاز تبلیـغ ایـن مبلـغ، تبلیـغ مسـتمر اسـت کـه از تأکیـدات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار اخیـر مسـؤولان دفتـر تبلیغـات اسـلامی بـود کـه یـک مبلـغ بایـد اسـتمرار در تبلیغ در یک منطقه تبلیغی داشـته باشـد و یا مبلغ بعـدی کار مبلـغ قبلـی را تکمیـل کنـد.

وی افــزود: حجــت الاســلام والمســلمین صــادق نیــا در طــول ۴۰ ســال در تمــام مناسـبت هـا و ظرفیـت هـای تبلیغـی در محلـی بـه نـام ضیـاء آبـاد اسلامشـهر ایفـای نقش کرده اسـت و یک تبلیغ منسـجم مسـتمر فرا گیر را داشـته اسـت و همچنین از صـدای  خوبـی در مرثیـه خوانـی و بیـان خوبـی در بیـان معـارف دینی برخوردار اسـت کـه مجمـوع ایـن خصوصیـات سـبب شـده در ایـن سـال هـا مـردم همیشـه خواسـتار وی بـوده انـد.

حجـت الاسـلام والمسـلمین گلـزاده گفـت: ایـن مبلـغ در حقیقـت در نقـش یـک پـدر معنـوی در منطقـه تبلیغـی ظاهـر مـی شـده کـه ایـن نقـش و ارتبـاط دو جانبـه میـان او و مـردم، از او یـک مبلـغ موفـق تأثیرگـذار مـردم دار سـاخته بـود.

وی خاطرنشـان کـرد: از ویژگـی هـای ممتـاز ایـن مبلـغ، تواضـع، فروتنـی، همـت و پشـتکار، مردمـی بـودن، درک نسـل جـوان، پاسـخگویی بـه نیازهـای روز و بـا مـردم زندگـی کـردن اسـت کـه وی را تبدیـل بـه الگـوی موفقـی در عرصـه تبلیـغ کـرده کـه حقیقتـا شایسـته تکریـم اسـت