شنبه ۹ فروردين ۱۳۹۹ /۳ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

جلسه هم اندیشی سرگروه های قم مرتبط با مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص مسائل فرهنگی استان قم