جمعه ۱۰ تير ۱۴۰۱ /۱ ذو الحجة ۱۴۴۳

مسیر

به گزارش بلاغ،  برندگان مسابقه کتابخوانی ولایت فقیه به شرح ذیل اعلام می شود:

 لازم به ذکر است، این مسابقه با حدود بیش از ۱۵۰۰ نفر برگزار گردید که از بین برگزیدگان به قید قرعه افراد ذیل انتخاب شدند. 

کد ملی شماره موبایل جایزه
۲۹۳۰۰۵۸۴۴۷ ۴۶۳۶***۰۹۲۲ پنج میلیون ریال
۹۴۱۹۸۶۰۰۴ ۴۹۷۷***۰۹۳۳ پنج میلیون ریال
۲۹۳۰۰۷۱۹۸۲ ۵۶۴۶***۰۹۲۱ چهار میلیون ریال
۱۷۵۵۸۹۳۷۱۱ ۲۸۹۳***۰۹۳۸ چهار میلیون ریال
۰۰۲۰۰۸۱۵۲۹ ۶۷۸۵***۰۹۳۸ چهار میلیون ریال
۰۱۱۱۱۹۰۴۲۸ ۲۵۶۰***۰۹۲۲ سه میلیون ریال
۶۲۸۹۶۴۶۷۳۷ ۵۲۶۷***۰۹۳۹ سه میلیون ریال
۰۰۱۲۲۴۰۰۴۴ ۹۷۱۰***۰۹۱۱ سه میلیون ریال
۱۲۵۰۳۷۸۴۲۷ ۵۹۴۴***۰۹۹۰ سه میلیون ریال
۰۰۱۰۹۰۲۶۱۹ ۱۴۵۱***۰۹۱۷ سه میلیون ریال
۱۳۶۱۴۸۰۹۴۷ ۴۶۰۶***۰۹۱۴ سه میلیون ریال
۰۰۱۲۱۰۸۸۷۱ ۰۲۵۸***۰۹۳۹ سه میلیون ریال
۰۰۶۰۶۹۱۶۳۸ ۴۶۰۱***۰۹۲۲ سه میلیون ریال
۱۳۶۱۰۶۸۱۵۹ ۱۴۷۴***۰۹۲۲ سه میلیون ریال
۰۸۴۸۵۸۱۶۷۹ ۴۴۸۲***۰۹۳۰ سه میلیون ریال
۰۰۲۱۵۰۸۶۹۰ ۱۹۹۰***۰۹۳۵ سه میلیون ریال
۲۸۰۰۴۳۰۳۹۷ ۷۱۱۶***۰۹۳۹ سه میلیون ریال
۰۰۲۴۱۰۱۵۱۶ ۴۴۳۵***۰۹۳۸ سه میلیون ریال
۲۳۹۲۱۲۱۳۱۱ ۰۶۷۳***۰۹۱۷ سه میلیون ریال

 

ارتباط در ایتا