چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ /۷ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

قداست زدایی از امامت و قداست زایی برای خلافت به چه دلیل بود؟