شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ /۷ شوال ۱۴۴۱

مسیر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، برندگان مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره لقمان به شرح ذیل اعلام می شود:

  کد ملی      جایزه
۲۱۸۱۶۵۰۴۹۷ ۲۰۰ هزار تومان
۱۲۶۱۷۳۳۸۲۷ ۲۰۰ هزار تومان
۹۴۱۳۵۷۸۴۸ ۲۰۰ هزار تومان
۱۱۴۱۰۶۰۹۸۱ ۲۰۰ هزار تومان
۷۸۰۵۲۳۰۴۰ ۲۰۰ هزار تومان
۱۵۸۳۲۴۴۳۷۹ ۲۰۰ هزار تومان
۲۰۶۱۲۳۸۰۳۳ ۲۰۰ هزار تومان
۳۸۶۴۱۱۰۶۹ ۲۰۰ هزار تومان
۱۹۹۰۲۴۹۶۱۲ ۲۰۰ هزار تومان
۵۶۴۰۰۰۸۲۳۷ ۲۰۰ هزار تومان
۴۴۸۹۹۵۹۰۹۵ ۲۰۰ هزار تومان
۴۲۸۳۳۵۴۹۸۸ ۲۰۰ هزار تومان
۶۸۳۹۸۶۷۶۵۱ ۲۰۰ هزار تومان
۳۸۱۷۰۱۱۲۳ ۲۰۰ هزار تومان
۶۵۳۳۱۸۸۰۴ ۲۰۰ هزار تومان
۷۹۱۴۹۸۸۴۰ ۲۰۰ هزار تومان
۷۸۰۰۳۰۸۱۸ ۲۰۰ هزار تومان
۲۴۱۰۴۶۴۹۰۴ ۲۰۰ هزار تومان
۳۸۴۹۹۹۳۷۹ ۲۰۰ هزار تومان
۷۹۵۱۳۴۱۶۹ ۲۰۰ هزار تومان
۷۰۲۶۶۱۰۶۶ ۲۰۰ هزار تومان
۴۵۷۹۶۵۶۷۴۱ ۲۰۰ هزار تومان
۴۹۹۹۳۰۳۶۷۱ ۲۰۰ هزار تومان
۴۲۵۱۲۵۳۶۲۰ ۲۰۰ هزار تومان
۵۶۹۹۵۴۱۷۷ ۲۰۰ هزار تومان
۱۶۲۰۱۸۴۲۱۴ ۲۰۰ هزار تومان
۴۶۲۰۳۲۰۷۲۲ ۲۰۰ هزار تومان
۳۵۹۱۷۷۳۴۴۱ ۲۰۰ هزار تومان
۳۹۶۰۵۷۶۳۵۸ ۲۰۰ هزار تومان
۲۱۸۰۸۶۳۰۱۲ ۲۰۰ هزار تومان
۴۸۲۹۹۵۸۷۵۸ ۲۰۰ هزار تومان
۴۵۷۹۳۵۶۳۹۱ ۲۰۰ هزار تومان
۹۴۶۳۳۹۸۲۱ ۲۰۰ هزار تومان
۵۶۳۹۶۲۱۰۱۱ ۲۰۰ هزار تومان
۴۶۱۰۰۸۷۳۱۶ ۲۰۰ هزار تومان
۴۴۰۲۸۲۶۹۱ ۲۰۰ هزار تومان
۳۵۴۰۱۳۱۰۴۳ ۲۰۰ هزار تومان
۴۰۵۲۰۴۵۵۱۳ ۲۰۰ هزار تومان
۶۳۳۹۵۶۷۴۸۷ ۲۰۰ هزار تومان
۱۲۸۴۹۸۲۰۱۷ ۲۰۰ هزار تومان
۱۱۵۱۴۸ ۲۰۰ هزار تومان
۲۲۹۹۵۲۴۹۴۰ ۲۰۰ هزار تومان
۶۴۰۴۵۷۳۲۰ ۲۰۰ هزار تومان
۵۶۱۹۹۶۳۰۸۱ ۲۰۰ هزار تومان
۶۶۰۰۰۰۴۹۶۷ ۲۰۰ هزار تومان
۵۲۱۹۵۴۴۶۶۷ ۲۰۰ هزار تومان
۴۵۷۹۶۶۵۶۰۰ ۲۰۰ هزار تومان
۶۲۰۹۹۵۳۶۷۰ ۲۰۰ هزار تومان
۲۵۹۴۶۸۴۱۷۱ ۲۰۰ هزار تومان
۷۸۰۰۰۰۷۱۴ ۲۰۰ هزار تومان
۶۵۲۷۴۴۷۷۱ ۲۰۰ هزار تومان
۲۰۶۲۸۳۹۴۸۰ ۲۰۰ هزار تومان
۲۴۶۰۱۹۶۶۰۱ ۲۰۰ هزار تومان
۳۲۳۶۵۷۰۰۱ ۲۰۰ هزار تومان
۵۶۵۹۳۲۷۴۵۱ ۲۰۰ هزار تومان
۲۴۷۱۳۷۴۳۴۴ ۲۰۰ هزار تومان
۹۴۲۵۰۰۱۸۰ ۲۰۰ هزار تومان
۲۴۷۱۰۳۲۹۱۵ ۲۰۰ هزار تومان
۱۸۶۱۳۵۸۸۴۹ ۲۰۰ هزار تومان
۲۳۹۱۶۶۷۴۱۸ ۲۰۰ هزار تومان
۷۰۳۸۰۴۵۵۳ ۲۰۰ هزار تومان
۴۶۲۱۷۷۳۹۵۱ ۲۰۰ هزار تومان
۱۲۸۰۹۸۹۰۵۱ ۲۰۰ هزار تومان
۹۳۳۳۷۲۸۰۹ ۲۰۰ هزار تومان
۴۵۷۹۶۴۷۹۱۲ ۲۰۰ هزار تومان
۶۱۵۹۹۶۳۵۷۰ ۲۰۰ هزار تومان
۳۷۰۴۸۷۸۵۰ ۲۰۰ هزار تومان
۶۱۵۹۸۳۲۳۷۹ ۲۰۰ هزار تومان
۱۶۸۰۱۶۶۷۹۴ ۲۰۰ هزار تومان
۲۹۹۲۸۳۶۸۸۵ ۲۰۰ هزار تومان
۴۵۹۱۱۵۷۰۰۸ ۲۰۰ هزار تومان
۶۰۲۳۱۷۹۵۹ ۲۰۰ هزار تومان
۱۳۶۰۶۷۷۱۴۳ ۲۰۰ هزار تومان
۱۱۸۹۸۸۱۱۳۶ ۲۰۰ هزار تومان
۱۱۸۹۹۰۶۵۱۱ ۲۰۰ هزار تومان
۴۳۲۰۸۶۴۶۳۸ ۲۰۰ هزار تومان
۱۲۶۳۳۱۶۸۵۹ ۲۰۰ هزار تومان
۳۱۵۰۲۶۱۳۳۳ ۲۰۰ هزار تومان
۱۱۴۱۰۶۰۸۱۷ ۲۰۰ هزار تومان
۴۲۳۰۳۲۱۴۵۷ ۲۰۰ هزار تومان
۲۲۹۲۳۹۰۵۴۱ ۱۵۰ هزار تومان
۷۰۲۴۳۴۲۹۹ ۱۵۰ هزار تومان
۹۳۱۴۸۶۳۵۱ ۱۵۰ هزار تومان
۱۲۸۷۰۸۶۰۲۰ ۱۵۰ هزار تومان
۸۳۹۱۴۸۰۳ ۱۵۰ هزار تومان
۲۱۴۱۹۱۶۵۲۶ ۱۵۰ هزار تومان
۳۸۷۵۷۷۰۸۸۹ ۱۵۰ هزار تومان
۳۸۴۶۷۷۴۱۱ ۱۵۰ هزار تومان
۱۰۵۰۲۷۳۳۱۱ ۱۵۰ هزار تومان
۱۲۱۹۴۲۶۹۲۱ ۱۵۰ هزار تومان
۹۴۶۴۳۲۶۷۸ ۱۵۰ هزار تومان
۸۳۸۹۷۰۵۴ ۱۵۰ هزار تومان
۳۸۳۸۷۱۴۶۸ ۱۵۰ هزار تومان
۲۸۴۰۱۶۷۱۶۶ ۱۵۰ هزار تومان
۱۹۰۰۳۱۴۳۴۷ ۱۵۰ هزار تومان
۱۲۲۹۹۸۴۲۶۷ ۱۵۰ هزار تومان
۱۲۸۷۳۶۴۱۴۴ ۱۵۰ هزار تومان
۲۱۲۰۳۰۸۹۱۸ ۱۵۰ هزار تومان
۷۹۲۶۹۳۹۷۳ ۱۵۰ هزار تومان
۱۲۴۹۸۲۴۵۲۴ ۱۵۰ هزار تومان
۱۹۳۰۷۹۳۹۰۱ ۱۵۰ هزار تومان
۳۴۲۲۲۴۰۰۳۹ ۱۵۰ هزار تومان
۲۳۶۰۱۱۱۵۹۰ ۱۵۰ هزار تومان
۶۳۳۹۸۷۴۲۷۴ ۱۵۰ هزار تومان
۳۸۱۱۱۲۳۶۵ ۱۵۰ هزار تومان
۵۲۳۹۳۸۱۸۹۵ ۱۵۰ هزار تومان
۲۹۸۰۵۲۳۷۸۱ ۱۵۰ هزار تومان
۱۲۸۶۹۲۰۱۶۷ ۱۵۰ هزار تومان
۳۹۳۰۷۸۶۳۰۳ ۱۵۰ هزار تومان
۳۴۴۱۲۰۵۳۳۲ ۱۵۰ هزار تومان
۳۸۶۰۲۴۸۹۸ ۱۵۰ هزار تومان
۷۳۰۵۶۹۸۷ ۱۵۰ هزار تومان
۹۳۳۳۰۵۱۳۳ ۱۵۰ هزار تومان
۳۸۴۷۱۳۵۷۲ ۱۵۰ هزار تومان
۴۳۶۰۱۸۶۱۴۲ ۱۵۰ هزار تومان
۳۸۶۳۸۲۷۶۱ ۱۵۰ هزار تومان
۳۷۰۲۷۱۷۰۱ ۱۵۰ هزار تومان
۱۲۸۹۵۸۸۲۲۸ ۱۵۰ هزار تومان
۳۳۵۹۹۶۰۸۱۵ ۱۵۰ هزار تومان
۴۹۰۰۲۳۱۶۷۳ ۱۵۰ هزار تومان
۵۴۰۹۶۸۰۶۶۹ ۱۵۰ هزار تومان
۵۲۱۹۵۷۷۴۲۵ ۱۵۰ هزار تومان
۹۴۵۶۷۷۶۲۶ ۱۵۰ هزار تومان
۳۸۱۶۹۲۹۸۱ ۱۵۰ هزار تومان
۶۵۳۱۲۹۵۸۰ ۱۵۰ هزار تومان
۳۵۰۱۴۰۳۵۹۳ ۱۵۰ هزار تومان
۴۱۹۰۱۷۰۸۰۱ ۱۵۰ هزار تومان
۵۷۶۹۳۹۰۶۷۰ ۱۵۰ هزار تومان
۳۸۳۷۹۱۲۰۰ ۱۵۰ هزار تومان
۱۷۳۹۸۷۷۳۴۹ ۱۵۰ هزار تومان
۵۵۹۸۴۷۸۷۴ ۱۵۰ هزار تومان
۵۲۶۹۷۳۶۲۱۷ ۱۵۰ هزار تومان
۵۱۳۹۴۰۷۲۷۲ ۱۵۰ هزار تومان
۴۸۵۹۲۱۵۷۶۱ ۱۵۰ هزار تومان
۴۴۴۹۷۰۴۳۱۲ ۱۵۰ هزار تومان
۳۸۳۸۵۱۴۸۳ ۱۵۰ هزار تومان
۶۱۲۹۶۹۳۲۵۷ ۱۵۰ هزار تومان
۵۵۵۱۳۱۵۸ ۱۵۰ هزار تومان
۱۲۹۰۶۹۰۸۶۳ ۱۵۰ هزار تومان
۲۵۷۱۸۳۵۹۳۹ ۱۵۰ هزار تومان
۳۱۷۹۹۶۲۹۹۲ ۱۵۰ هزار تومان
۳۷۸۱۵۱۴۴۹۸ ۱۵۰ هزار تومان
۶۹۰۵۱۳۳۰۵ ۱۵۰ هزار تومان
۱۱۴۱۲۴۷۷۸۱ ۱۵۰ هزار تومان
۸۳۹۵۶۴۱۹۸ ۱۵۰ هزار تومان
۱۵۰۲۱۸۶۲۹۲ ۱۵۰ هزار تومان
۱۲۱۹۴۶۳۴۰۱ ۱۵۰ هزار تومان
۹۴۲۷۹۳۵۳۶ ۱۵۰ هزار تومان
۱۱۲۹۷۶۴۵۲۴ ۱۵۰ هزار تومان
۵۲۱۰۰۶۳۷۲۰ ۱۵۰ هزار تومان
۹۳۴۵۵۴۶۲۵ ۱۵۰ هزار تومان
۹۴۱۲۱۸۲۲۸ ۱۵۰ هزار تومان
۴۳۲۳۰۱۲۵۵۱ ۱۵۰ هزار تومان
۳۵۳۹۳۱۸۲۶۷ ۱۵۰ هزار تومان
۱۱۵۹۵۴۹۴۰۰ ۱۵۰ هزار تومان
۲۴۳۱۶۷۱۴۸۸ ۱۵۰ هزار تومان
۱۰۵۰۰۷۵۷۰۶ ۱۵۰ هزار تومان
۳۸۶۳۲۱۵۳۱ ۱۵۰ هزار تومان
۴۲۷۰۱۸۵۶۶۱ ۱۵۰ هزار تومان
۱۳۷۲۰۹۲۶۳۳ ۱۵۰ هزار تومان
۱۷۴۱۷۰۷۰۴۸ ۱۵۰ هزار تومان
۱۰۹۱۷۱۳۷۷۴ ۱۵۰ هزار تومان
۱۲۹۰۹۷۷۱۶۱ ۱۵۰ هزار تومان
۶۲۲۳۰۱۳۲۲ ۱۵۰ هزار تومان
۱۷۱۹۳۰۰۴۷۱ ۱۵۰ هزار تومان
۱۵۰۱۷۲۸۳۶۹ ۱۵۰ هزار تومان
۴۷۲۲۸۷۸۶۴۱ ۱۵۰ هزار تومان
۱۲۸۸۳۴۶۶۱۱ ۱۵۰ هزار تومان
۲۰۰۲۵۹۴۵۷۰ ۱۵۰ هزار تومان
۳۵۴۹۸۴۷۹۶۳ ۱۵۰ هزار تومان
۹۲۳۶۵۶۹۶۰ ۱۵۰ هزار تومان
۵۹۷۹۷۱۱۷۳۲ ۱۵۰ هزار تومان
۱۱۹۹۳۲۷۰۳۴ ۱۵۰ هزار تومان
۵۱۴۹۹۲۷۷۹۱ ۱۵۰ هزار تومان
۲۰۰۳۰۱۴۱۲۸ ۱۵۰ هزار تومان
۱۲۶۰۶۴۴۰۶۵ ۱۵۰ هزار تومان
۱۱۴۰۶۴۲۳۲۴ ۱۵۰ هزار تومان
۵۲۷۹۶۹۵۶۲۹ ۱۵۰ هزار تومان
۳۰۵۱۸۰۲۹۰۵ ۱۵۰ هزار تومان
۱۰۵۰۰۵۴۸۸۱ ۱۰۰ هزار تومان
۱۷۳۸۱۶۵۹۵۷ ۱۰۰ هزار تومان
۱۶۶۰۳۳۵۷۷۹ ۱۰۰ هزار تومان
۱۷۱۹۸۰۸۲۳۶ ۱۰۰ هزار تومان
۱۲۸۵۱۳۷۹۰۶ ۱۰۰ هزار تومان
۱۳۰۸۶۵۰۲ ۱۰۰ هزار تومان
۴۴۴۹۷۴۳۹۷۰ ۱۰۰ هزار تومان
۹۲۲۹۰۶۶۰۲ ۱۰۰ هزار تومان
۱۷۵۲۸۹۹۸۱۴ ۱۰۰ هزار تومان
۳۷۰۸۵۰۵۳۱ ۱۰۰ هزار تومان
۲۶۷۹۹۶۲۷۰۲ ۱۰۰ هزار تومان
۲۵۸۰۳۲۳۰۶۶ ۱۰۰ هزار تومان
۱۰۵۰۳۳۳۶۰۸ ۱۰۰ هزار تومان
۳۳۴۰۷۶۰۴۴۶ ۱۰۰ هزار تومان
۲۴۷۰۹۵۴۰۶۱ ۱۰۰ هزار تومان
۴۴۲۰۳۵۹۱۰۲ ۱۰۰ هزار تومان
۳۲۵۶۷۷۶۹۷۳ ۱۰۰ هزار تومان
۳۹۹۰۰۵۹۹۱۲ ۱۰۰ هزار تومان
۲۰۶۲۱۲۵۱۱۹ ۱۰۰ هزار تومان
۵۵۹۸۳۳۱۴۸ ۱۰۰ هزار تومان
۲۴۷۱۶۱۳۲۴۱ ۱۰۰ هزار تومان
۲۴۳۱۶۱۸۹۷۸ ۱۰۰ هزار تومان
۹۴۵۷۰۶۵۲۹ ۱۰۰ هزار تومان
۳۸۰۹۲۷۳۹۱ ۱۰۰ هزار تومان
۱۱۷۱۱۴۸۱۸۶ ۱۰۰ هزار تومان
۳۷۰۹۰۹۵۲۶ ۱۰۰ هزار تومان
۴۶۲۳۱۹۶۵۹۳ ۱۰۰ هزار تومان
۶۵۳۹۹۱۰۷۶۲ ۱۰۰ هزار تومان
۳۸۴۹۰۰۶۸۲ ۱۰۰ هزار تومان
۴۵۷۸۹۹۸۷۰۳ ۱۰۰ هزار تومان
۱۲۸۳۴۸۶۰۶۷ ۱۰۰ هزار تومان
۲۹۴۰۰۰۹۴۴۹ ۱۰۰ هزار تومان
۳۲۳۱۵۰۹۶۹ ۱۰۰ هزار تومان
۵۶۵۰۰۰۵۴۴۳ ۱۰۰ هزار تومان
۶۳۳۹۹۰۱۰۳۴ ۱۰۰ هزار تومان
۴۶۲۳۱۹۰۴۵۵ ۱۰۰ هزار تومان
۱۲۸۲۸۷۷۰۴۶ ۱۰۰ هزار تومان
۴۶۷۹۹۳۸۳۹۰ ۱۰۰ هزار تومان
۵۶۵۹۸۷۸۴۹۰ ۱۰۰ هزار تومان
۸۳۰۰۳۳۷۱۸ ۱۰۰ هزار تومان
۱۰۸۰۰۹۳۲۴۹ ۱۰۰ هزار تومان
۱۰۶۳۲۶۰۳۷۱ ۱۰۰ هزار تومان
۱۲۶۳۲۸۹۷۴۶ ۱۰۰ هزار تومان
۶۴۲۰۰۰۰۷۸۵ ۱۰۰ هزار تومان
۴۳۷۱۴۴۵۱۰۱ ۱۰۰ هزار تومان
۲۰۰۳۳۷۱۹۶۶ ۱۰۰ هزار تومان
۵۴۹۰۰۸۱۱۴۷ ۱۰۰ هزار تومان
۲۳۰۰۵۸۴۵۰۶ ۱۰۰ هزار تومان
۹۱۰۰۲۰۴۶۹ ۱۰۰ هزار تومان
۱۲۷۰۶۵۲۳۹۷ ۱۰۰ هزار تومان
۸۷۲۴۸۷۰۸۳ ۱۰۰ هزار تومان
۴۳۷۱۴۰۱۷۹۱ ۱۰۰ هزار تومان
۱۹۷۱۶۷۱۹۸۳ ۱۰۰ هزار تومان
۳۷۱۸۸۷۴۷۱ ۱۰۰ هزار تومان
۱۱۲۹۷۹۱۰۸۴ ۱۰۰ هزار تومان
۲۴۵۱۷۸۰۰۳۷ ۱۰۰ هزار تومان
۱۲۴۰۰۳۸۷۶۳ ۱۰۰ هزار تومان
۷۴۸۹۰۷۸۶۶ ۱۰۰ هزار تومان
۴۶۹۰۰۸۲۶۲۶ ۱۰۰ هزار تومان
۹۴۵۳۶۹۳۷۹ ۱۰۰ هزار تومان
۵۹۳۹۲۸۰۴۷۱ ۱۰۰ هزار تومان
۶۰۲۹۵۰۴۴۴۴ ۱۰۰ هزار تومان
۴۶۰۹۸۰۳۳۰۵ ۱۰۰ هزار تومان
۷۶۸۹۹۱۷۶۵ ۱۰۰ هزار تومان
۱۳۸۰۲۵۷۹۴۸ ۱۰۰ هزار تومان
۷۶۰۱۲۸۳۴۰ ۱۰۰ هزار تومان
۵۶۴۰۰۰۰۶۱۹ ۱۰۰ هزار تومان

 

نظرات

سلام جوایز کی داده می شود؟
سلام علیکم جوایز در چند روز آینده به حساب صندوق دفتر تبلیغات مبلغان واریز خواهد شد.