شنبه ۲۷ دى ۱۳۹۹ /۲ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

به مناسبت هفته بسیج
بسیج دارای معیار برتر است. بسیج هنوز همان بسیج است و همان باقی خواهد ماند. گرچه ظاهر بسیج تغییر کرده، اما فکر بسیج همان فکر و معیار همان معیار است و چون گذشته، گوشِ جان به فرمان ولایت و رهبری دارد.

پایگاه اطلاع رسانی بلاغ | بسیجی کیست؟

باز هم تاریخ  گذر کرد و تکرار شد و هفتۀ بسیج آمد.

هفته ای دیگر و خاطراتی دورتر، یا هفته ای جدید با خاطری آزرده تر.

آن سالی که بسیج به فرمان پیر و مراد ملّت تشکیل شد را کسی به خاطر نمی آورد. آن بسیجیانِ نستوه، به زعم امروزیان، دیگر فسیل هایی شده اند متحجّر و دورافتاده؛ چرا که گذر زمان، معیارها را تغییر داده؛ آنچه بود را فرسوده و آنچه هست را به اجبار افزوده و مردمان را در گیرودار مایحتاج دنیایی خود مشغول ساخته است.

تاریخ هرچه جلوتر می رود خشن تر می شود و مردم هراسان تر. کسی به پشتِ سر نگاه نمی کند و از گذشته نمی آموزد و آنان را که به معیار خود باقی مانده اند، گمراه و عقب مانده و خود را در مسیر پیشرفت و موفقیت می دانند.

غافل از اینکه بسیج دارای معیار برتر است. بسیج هنوز همان بسیج است و همان باقی خواهد ماند. گرچه ظاهر بسیج تغییر کرده، اما فکر بسیج همان فکر و معیار همان معیار است و چون گذشته، گوشِ جان به فرمان ولایت و رهبری دارد.

از آن بسیجیان اینک انگشت شماری مانده اند که گرد تاریخ بر چهره دارند. تعدادی را دست خونریز جنگ با خود برده و تعدادی در گرداب معیشت و زندگی غرق شده اند.

آن بسیجیان گذشته، اسنادی هستند از تاریخ انقلاب اسلامی و این بسیجیان حاضر، ادامه دهندۀ آنان.

آن بسیجیان گذشته، زخم به دل دارند از زمانۀ تغییریافته که التیام آن یا نماز شب است، یا کاروان راهیان نور و یا صدای کویتی پور و آهنگران و منصور ارضی، و این بسیجیان حاضر، نور امید در چشم دارند و گوش شنوا به رهبر.

بسیج و بسیجی، مکتب و مکتب دارانی هستند که نوشتن از آنان دفتری می طلبد به قطر تاریخ.

در مقام بسیج این سخن بنیانگذار انقلاب کافی است که «بسیج لشکر مخلص خداست».

به قول بسیجیانِ رزمنده: خدایا! ما را بسیجی بمیران.

نگارنده: محمد یوسفی