چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ /۱۹ رجب ۱۴۴۲

مسیر

جلسه هماهنگی معاونت های فرهنگی و تبلیغی، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه های علمیه