چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۹ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار کتاب سیاست نامه امام علی علیه السلام

نرم افزار کتاب سیاست نامه امام علی علیه السلام

نرم افزار کتاب سیاست نامه امام علی علیه السلام

 سیاست نامه امام علی علیه السلام؛ به قلم محمد محمدی ری شهری و ترجمه مهدی مهریزی 

معرفی اجمالی کتاب :

شخصیّت والای امیر مؤمنان امام علی علیه السلام و اندیشه های بلند و سیره خدایی او را، مسلمانان و بسیاری از اندیشمندان دیگر ادیان، به اجمال می شناسند. آنچه بر جای مانده است و شایسته است پژوهشگران بدان رو کنند، ژرفکاوی در دریای بی کرانه شخصیّت و سیره او و عمق پیمایی در وادی های گسترده اندیشه و دانش اوست، تا برپایه دست مایه ها و رهاوردها، از یک سو بتوان اندیشه های وی را مدوّن و منسجم کرد، و از دیگر سو به راهبردهای عملی در عرصه زندگی فردی و اجتماعی دست یافت. سیاست نامه امام علی علیه السلام، گامی کوچک است که با گردآوری و تنظیم متون حدیثی و تاریخی و تحلیل اجمالی آنها، زمینه تدوین اندیشه سیاسی و سیاست عملی امام علی علیه السلام را فراهم می کند. 

موضوع نرم افزار: