مسیر

فیلم/فیلم محاسن مبلغ بومی در مناطق محروم

دانلود حجم
دریافت فایل ۱۹.۲۵ مگابایت

نظرات

باتوجه به آسیب های هرمنطقه طلبه هاراتقویت علمی واخلاقی کنیدهمیشه استاداخلاقی ولوسامانه ای برای طلبه هاداشته باشید
سلام به نظرم یک طلبه بایداول ۱.ازخودوبعدخانواده خودشروع کندولی متاسفانه گاهی اوقات مشاهده میشودکه طلبه یاخودش یا خانواده اش به خصوص همسرشان اهل رعایت نیستندوهمین امرباعث عدم پذیرش معارف دین توسط مردم میشود۲.به طلبه های خواهرنیزتوجه بشودهمه یاغالب امتیازت مادی یامعنوی براطلبه های برادرولی خواهران محرومندبه خصوص طبه های شهرستانها گاهی یک طلبه خواهردریک روزچندجاتبلیغ میرندولی هیچ حمایتی نمیشن درست که ماباارباب بیکفنمان معامله میکنیم ولی مسواین نیزاسبابندوبایداین مسایل راحل کنند.