شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

محمود اکبری
بيان احكام در قالب ‏ها و شيوه‏ هاى مختلف مى ‏تواند جاذبه بيشترى براى مخاطبان به ويژه قشر جوان ايجاد كند شيوه عددی شیوه ديگرى است براى بيان احكام، در اين شيوه بسيارى از احكام فقهى از زاويه عدد و شماره مورد بررسى قرار گرفته است ...
احكام عددى

مقدمه:

بيان احكام در قالب ‏ها و شيوه‏ هاى مختلف مى ‏تواند جاذبه بيشترى براى مخاطبان به ويژه قشر جوان ايجاد كند شيوه عددی شیوه ديگرى است براى بيان احكام، در اين شيوه بسيارى از احكام فقهى از زاويه عدد و شماره مورد بررسى قرار گرفته است كه خود مى ‏تواند تنوعى در بيان احكام باشد.

احكام عددى دوازده‏

مجتهد بايد شيعه‏ دوازده‏ امامى باشد.[۱]

امام جماعت بايد شيعه‏ دوازده‏ امامى باشد.[۲]

اگر مسلمانى به يكى از دوازده‏ امام دشنام دهد يا با آنان دشمنى داشته باشد نجس است.[۳]

براى محتضر مستحب است شهادتين و اقرار به‏ دوازده‏ امام و ساير عقايد حقه.[۴]

كسى كه زكات را مى ‏گيرد بايد شيعه‏ دوازده‏ امامى باشد.[۵]

دوازده‏ چيز نماز را باطل مى ‏كند:[۶]

۱. در بين نماز يكى از شرطهاى آن از بين برود.

۲. در بين نماز چيزى كه وضو يا غسل را باطل مى ‏كند پيش آيد.

۳. دستها را روى هم بگذارد.

۴. آمين گفتن.

۵. عمداً يا از روى فراموشى پشت به قبله كند يا به طرف راست يا چپ قبله برگردد.

۶. عمداً كلمه ‏اى بگويد كه از آن كلمه قصد معنى كند.

۷. خنده عمدى با صداى بلند.

۸. براى كار دنيا عمداً با صدا گريه كند.

۹. كارى كه صورت نماز را به هم بزند مثل دست زدن، به هوا پريدن‏

۱۰. خوردن و آشاميدن.

۱۱. شك در ركعت ‏هاى نماز دو ركعتى و سه ركعتى يا در دو ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى‏

۱۲. كم و زياد كردن ركن نماز.

مستحب است دايه ‏اى كه براى طفل مى ‏گيرند دوازده‏ امامى و داراى عقل و عفت باشد.[۷]

به سيدى كه‏ دوازده‏ امامى نيست نبايد خمس داد.[۸]

غسل، كفن، نماز و دفن مسلمان‏ دوازده‏ امامى بر هر مكلّفى واجب است.[۹]

 

مقالات مرتبط :  احكام عددى ۱ احکام عددی ۲ - احکام عددی ۳ - احکام عددی ۴ - احکام عددی ۵ - احکام عددی ۶ - احکام عددی ۷ - احكام عددى ۸ - احكام عددى ۹ - احكام عددى ۱۰ - احكام عددى ۱۱

 

پی نوشتها:

----------------------------------

[۱] توضيح المسائل مراجع، ج ۱، م ۲

[۲] همان، م ۱۴۵۳

[۳] همان، م ۱۱۰

[۴] همان، م ۵۳۶

[۵] همان، م ۱۹۴۲

[۶] همان، م ۱۱۲۶

[۷] توضيح المسائل مراجع، م ۲۴۸۸۵.

[۸] همان، م ۱۸۳۷.

[۹] همان، م ۵۴۲ و ۵۴۳.

ارتباط در ایتا