شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار مناسک حج آیت الله وحید خراسانی

نرم افزار مناسک حج آیت الله وحید خراسانی

عناوین اصلی کتاب شامل:

وجوب حج؛
وصیّت به حج؛
احکام نیابت؛
حج مستحبّی؛
اقسام عمره؛
اقسام حج؛
میقاتهای احرام؛
کیفیت احرام؛
و...

ارتباط در ایتا