دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ /۲۹ صفر ۱۴۴۴

مسیر

به شاگردان خود اجازۀ سخن گفتن و سؤال كردن را بدهيد و سخنان آنان را بدون دليل قطع نكنيد. به راستي مگر تنها ما معلمان حق سخن گفتن و سؤال كردن داريم؟.
روش تدریس
د) شرايط روحي و عاطفي تدريس

۱. آمادگی روحی
 هنگامي كه نشاط روحي و عاطفي داريد تدريس كنيد و اين كار را با خوشرويي، نرمخويي، و خونسردي انجام دهيد. تا آنجا كه ممكن است از تدريس به هنگام كسالت، عصبانيت، خواب آلودگي، اضطراب، نگراني، ناراحتي و غمگيني بپرهيزيد.
۲. شور تدریس
خودتان در تدريس، شور و احساس داشته باشيد تا بتوانيد شور و احساس شاگردان را نيز برانگيزانيد.
۳. تفریح تدریس
 تدريس نيازمند «تفريح» است؛ پس تفريح را در بین تدریس فراموش نكنيد.
۴. رابطه صمیمی
رابطه اي صميمي و عاطفي با شاگردان برقرار كنيد و آنان را در حل مشكلات خانوادگي و گرفتاري هاي شخصي شان ياري دهيد؛ عدم رسيدگي به اين گونه مسائل، ممكن است باعث اُفت تحصيلي آنان شود.

۲. ويژگي هاي مدرس

الف) ويژگي هاي علمي و آموزشي مدرس
۱. کسب اطلاعات از محل تدریس
پيش از آغاز تدريس و از طريق مسئولان مربوط، شناخت اجمالي از موقعيت محل، وضع شاگردان و سطح معلومات آنان به دست آوريد.
۲. اجازه برای سوال
 به شاگردان خود اجازۀ سخن گفتن و سؤال كردن را بدهيد و سخنان آنان را بدون دليل قطع نكنيد. به راستي مگر تنها ما معلمان حق سخن گفتن و سؤال كردن داريم؟.
۳. دوری کردن ازحاشیه گویی
 اگر بيرون از كلاس حادثه اي رخ داد، در صورت امكان آن را با مطالب درسي خود ارتباط دهيد و يا به صورت كوتاه دربارۀ آن سخني بگوييد تا آن حادثه، فكر و ذهن فراگيران را به خود مشغول نكند.
۴. تشویق کردن
 براي تشويق شاگردان، هدايا و جوايزي را (اگرچه اندك و مانند يك دفتر و خودكار باشد‌) در نظر بگيريد و در مناسبت هاي ويژه و مختلف به آنان بدهيد.

منبع:http://hawzahnews.com/detail/News/357724

 

ارتباط در ایتا