شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ /۱ صفر ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار امام سجاد علیه السلام از کربلا تا شهادت

امام سجاد علیه السلام از کربلا تا شهادت

عناوین اصلی کتاب شامل:

از مدینه تا کربلا با پدر؛
امام سجاد علیه السلام در شب عاشورا؛
امام سجاد علیه السلام در روز عاشورا؛
شاهد واقعه؛
رزم زین العابدین علیه السلام در میدان کربلا؛
وداع با پدر در روز عاشورا؛
بیماری در کربلا؛
و...