يكشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ /۱۶ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

پیرو مبحث گروه بندی در اردو نکاتی از قبیل «اختیاری بودن انتخاب اعضای گروه، نام گروه ها، ...» در این ویدئو ارائه می گردد.

ارتباط در ایتا