چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ /۲۵ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار چهل داستان و چهل حدیث از رسول خدا(ص)

چهل داستان و چهل حدیث از رسول خدا(ص)

عناوین اصلی کتاب شامل:

خلاصه حالات آخرین پیامبر و اشرف مخلوقات؛
مدح و منقبت پیامبر؛
دگرگونی کواکب با ظهور نور هدایت؛
طبابت کودکی درد آشنا، برای پیری کهن سال؛
با دوازده درهم سه کار مهم؛ همه چیز، حتی انتخاب همسربرای مصلحت دین؛
جبرئیل و نقش انگشتر؛
چگونگی دومین شوهر؛
مرگ ابراهیم و برداشتن سه سنت؛
تعلیم وضوء و نماز در سی و سه سالگی؛
نجات جوان با رضایت مادر؛
دو کار بسیار مهم؛
و...

نظرات

خوباست
ارتباط در ایتا